FrTraianDorzTraian DORZ,  HRISTOS –PUTEREA APOSTOLIEI vol 2
din meditaţii la Apostolul din Duminica a 26-a după Rusalii

Porunca sfântului Cuvânt Dumnezeiesc este să nu luăm deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă să le osândim.
Dar pentru a nu lua parte la ele şi pentru a le osândi, trebuie neapărat să cunoşti bine care sunt aceste lucrări şi ce hotărâre trebuie să iei faţă de ele.
Mai întâi, aceste lucrări se împart în trei părţi clare, aşa cum se împart şi ispitele şi păcatele lor.
În cele trei părţi sunt: lucrări trupeşti, lucrări sufleteşti şi lucrări duhovniceşti.

1. Lucrările trupeşti sunt cele mai dintâi la care omul ia parte cu tot trupul său, şi anume acelea care aţâţă şi atrag mădularele trupului; desfrânarea cu tot ce ţine de ea.
Beţia cu fabricarea de băuturi îmbătătoare, vânzarea lor, consumarea lor, răspândirea lor.
Fumatul, jocurile de noroc, balurile şi toate cele asemănătoare cu acestea.
Zgârcenia, lăcomia, vorbirea de rău, certurile, dezbinările, tulburările, ura, sudalma, pârele, ochiul rău, minciuna, înşelăciunea, furtul, mita…
Acestea toate sunt păcate trupeşti şi prin ele se întind pe pământ puterea întunericului şi împărăţia diavolului.
Oricine ia parte în vreun fel la acestea sau la unele dintre ele, acela cu adevărat este în slujba puterii întunericului şi ajută la înstăpânirea diavolului peste sufletele oamenilor, pentru care Mântuitorul Hristos Şi-a dat viaţa şi Şi-a vărsat Sângele Său, ca să-i scape de această putere satanică.

Nu vă înşelaţi nici unii, voi, care luaţi parte în oricât de mică măsură la aceste lucrări roditoare de păcate şi aducătoare de moarte pentru alţii! Şi voi veţi fi blestemaţi pentru partea pe care o luaţi la aceste lucrări, fiindcă, în loc să le osândiţi şi să luptaţi contra lor, le faceţi şi le răspândiţi.
Şi voi care faceţi vin şi ţuică, toţi veţi fi acolo între cei osândiţi, fiindcă, în loc să-i salvaţi pe semenii voştri din alcoolism, îi mai împingeţi şi voi în focul acelui iad. Lanţul alcoolului vostru vă va trage şi pe voi, pe toţi, acolo în foc.
Să nu vă înşelaţi în privinţa asta! Osânda voastră este dreaptă şi limpede: „Vai de cel ce dă aproapelui său să bea… Vai de tine care îi torni băutură spumoasă, să-l ameţeşti… Te vei sătura de ruşine în loc de slavă… Îţi va veni şi ţie rândul să iei paharul din dreapta Domnului, şi va veni ruşinea peste slava ta” (Hab 2, 15-17).

2. Lucrările sufleteşti ale păcatului sunt cele cu care vrăjmaşul mântuirii oamenilor îi atrage pe cei dornici după slava lumii acesteia.
Pe cei dornici după întâietate, după înălţări, după laude, după scaune moi, după confort şi avantaje lumeşti. După câştig fără sudoare. După avuţii mari. După celebritate lumească. După stăpâniri peste alţii. După titluri şi glorii omeneşti.
Şi acestea sunt în cea mai mare parte ispite ale întunericului, după cum s-a lăudat însuşi satan la ispitirea Mântuitorului, când L-a dus pe Domnul pe un munte înalt şi într-o clipă I le-a arătat pe toate, zicând: „…mie îmi sunt date şi eu le dau cui voiesc. Dacă Te vei închina mie, toate vor fi ale Tale” (Lc 4, 5-8).
Domnul nostru Iisus l-a alungat, alegând smerenia.
Să-l alungăm şi noi, ca să avem parte de harul făgăduit celor smeriţi!

3. A treia parte sunt lucrările ispitelor şi ale păcatelor duhovniceşti. Adică acelea pe care le aduc în faţa noastră feluritele duhuri rătăcite, false, mincinoase, care se prefac în duhuri adevărate, credincioase, neprihănite, evanghelice.
Ele vin în numele lui Hristos, dar ca să înşele (Mt 24, 5).
Vor veni în numele credinţei adevărate, dar vor răspândi încredinţări false.
Vor veni în numele Duhului Sfânt, dar cu apucături străine de El.
Vor veni în numele Luminii, dar vor răspândi lucrările întunericului, ale dezbinărilor, ale tulburărilor, ale lăudăroşiei şi ale prefăcătoriilor. Nu făcând pacea şi unitatea blândeţii, bu-nă-tăţii şi curăţiei, ci înmulţind certurile, răutăţile şi întinăciunea…

Acestea trei sunt felurite lucrări ale întunericului la care nici unii dintre cei ce-şi doresc mântuirea sufletului lor şi biruinţa voii lui Dumnezeu nu trebuie să ia deloc parte, nici prin lucrarea şi nici prin cuvântul lor.
Ci trebuie să le osândească cu toată graba şi hotărârea, căci numai aşa se vor putea păzi neîntinaţi de lume şi biruitori asupra diavolului şi a puterilor lui.