EL A VENIT CA MARTOR… SĂ MĂRTURISEASCĂ DESPRE LUMINĂ

Traian Dorz, «Hristos – Dumnezeul nostru» cap. 7-8

„El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.“

Ioan Botezătorul n-a fost numai un propovăduitor al voii lui Dumnezeu, ci a fost un martor!
Un martor al lui Dumnezeu înaintea oamenilor, adeverind drep­tatea şi bunătatea Lui.

În Ziua Judecăţii el va fi martorul lui Dumnezeu împotriva oamenilor care n-au primit această mărturie trimisă prin el.
La fel au fost şi vor fi sfinţii apostoli, martori ai Martorului Celui Credincios şi Adevărat, adică ai lui Iisus Hristos (Apoc. 3, 14).
Şi la fel au fost şi vor fi până la sfârşitul veacurilor toţi cei trimişi de Dumnezeu la oameni pentru a le mărturisi voia Lui, pentru a le aduce aminte de poruncile Sale, pentru a le întoarce inimile spre El.

Ei au primit solia cea grea a mărturiei lui Hristos, a mărtu­riei Luminii, a mărturiei că Iisus Hristos este Dumnezeu Adev­ărat, exteriorizat din Dumnezeu, nu creat, de o Fiinţă cu Tatăl, Unul şi Una cu El…
prin El s-au făcut toate, că pentru noi, oamenii, şi a noastră mântuire S-a pogorât din cer, întrupându-Se de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi, ca om, S-a răstignit pentru mântuirea noastră, a oamenilor, pătimind şi fiind îngropat, dar a treia zi a înviat, după cum era profeţit în Sfintele Scripturi despre El.

Şi după ce S-a arătat la ai Săi, încredinţându-i de Învierea Sa, i-a trimis să fie martori despre toate cele ce au văzut şi auzit (Luca 24, 48; F. Ap. 1, 8), până la marginile pământului. Până la marginile geografice şi limitele istorice ale lumii.

Că apoi S-a înălţat la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi şi pregăteşte locul fericit Bisericii Sale şi fiecăruia din noi, care credem şi trăim în El.

Că va veni din nou să judece viii şi morţii şi va aduce împărăţia fără de sfârşit a Adevărului, a Iubirii şi a Slavei lui Dumnezeu.

O Doamne Iisuse, fă-ne, Te rugăm, şi pe noi toţi cei care credem în Tine, adevăraţi martori ai Dumnezeirii Tale, ai Adevărului Tău, ai vieţii şi veşniciei Tale, ca să ne învrednicim cu adevărat de slava Ta în fericita împărăţie a Adevărului şi Iubirii veşnice. Amin.

* * *

Greu şi-anevoios e drumul Adevărului în lume,
căci puţini sunt cei ce umblă după el să se îndrume.

„Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.“
În marele proces care se dezbate acum pe pământ, când marele mincinos tăgăduieşte pe Hristos şi luptă pentru răspândirea neadevărului cu privire la Hristos şi la Evanghelia Sa, negând existenţa Lui, opera Lui, viaţa şi Persoana Lui sau Dumnezei­rea Lui, Învierea, Înălţarea Lui la cer şi Venirea Lui, – în acest mare proces care se desfăşoară din ce în ce mai crâncen cu cât se apropie Sfârşitul, inevitabilul sfârşit, noi suntem – şi nu putem să nu fim – martori, ori pentru Hristos, ori împotriva Lui!
Ori în slujba lui Dumnezeu, ori în slujba mamonei.
Drept spune El că nu există cale de mijloc. Nu există neutra­litate. Ori eşti pentru Hristos, ori pentru Satana.

O, trezeşte-te, conştiinţă creştină – şi angajează-te puternic în mărturisirea Luminii! Într-o puternică şi unită mărturisire pentru Lumina lui Hristos, pentru Evanghelia Sa pe pământ.

Trezeşte-te şi vezi cum necredinciosul şi tăgăduitorul şi-au unit toate puterile lor împotriva Luminii, împotriva a tot ce este mai evident şi mai clar decât soarele de pe cer. Mai adevărat şi viu decât viaţa care se desfăşoară în noi! Mărturi­seşte despre Lumină!

Mărturiseşte nu numai prin predic­ă, prin scrieri, prin vor­be…
Mărturiseşte prin trăire! Prin unitate. Prin jertfă. Aşa cum au mărturisit înaintaşii noştri, cucerind lumea de atunci.
Şi vei cuceri şi tu lumea de azi… căci lumina biruie totul.

Doamne Iisuse Hristoase, Tu eşti Adevărata Lumină venită în lume.
Te rugăm să lucrezi în fiii credinţei şi ai Bisericii Tale cu adevărul cutremurător al datoriei ceasului cumplit al procesului pe care îl trăim.
Fă din fiecare din noi un mărturisitor al Luminii împotriva întunericului veacului acestuia. Ori cu câte jertfe ar trebui să plătim mântuirea noastră. Şi triumful Adevărului Tău. Amin.

* * *

Cuvinte înţelepte:

Cei cu drag de-nvăţătură merg din bine în mai bine,
numai ei pe lume lasă drumuri de lumină pline.
Cei ce strică-nvăţătura sau nu ţin s-o şi trăiască
lasă-n urmă întuneric şi ruină sufletească.