Sfantul NectarieRugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc…
Sfinte Dumnezeule…
Slava Tatălui…
Preasfânta Treime…
Doamne miluieşte…
Slava Tatălui…
Tatăl nostru…
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
Pe steaua cea nouă strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Izvoraşte tămăduiri şi har bogat. Pentru aceea îi strigăm: bucură-te, Părinte Nectarie!
Icosul 1
Om purtător al bucuriilor celor cereşti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viaţa neprihănită petrecând, drept, cuvios şi de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:
Bucură-te, cel prin care se înalta cei credincioşi ;
Bucură-te, cel prin care sunt risipiţi cei duşmănoşi ;
Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii ;
Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii ;
Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti ;
Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăţi îngereşti ;
Bucură-te, cel care pe deplin sfânt te-ai arătat ;
Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat ;
Bucură-te, a credinţei răsplata strălucitoare ;
Bucură-te, mijlocitor al Harului cucernic şi tare ;
Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte ;
Bucură-te, cel pe care insulă Eghina se veseleşte ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 2-lea
Înţelepciune având încă din tinereţe, de raza cea dumnezeiasca ţi-ai luminat sufletul şi strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, în virtuţi înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Mergând în oraşul Sfântului Constantin, ai avut frică de Dumnezeu ca îndrumător şi cercetarea celor sfinte că apărător.De aceea, hrănindu-te din înţelepciunea cea dumnezeiască, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă, îi auzi strigând unele ca acestea:
Bucură-te, viţă a veşniciei ;
Bucură-te, nectar al ambroziei ;
Bucură-te, ca de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat ;
Bucură-te, că Părinţilor celor din vechime ai urmat ;
Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare ;
Bucură-te, cununa nou împletita a Bisericii drept măritoare ;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat că un trandafir proaspăt înflorit ;
Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit ;
Bucură-te, steaua cea nouă a credinţei poporului ;
Bucură-te, cel ce străluceşti în slava Creatorului ;
Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti ;
Bucură-te, chip al slăvitelor virtuţi îngereşti ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 3-lea
Slăvita înţelepciune ai căutat-o şi ţi-ai dorit-o din tinereţile tale şi pe Hristos l-ai rugat cu lacrimi fierbinţi ca să te împodobească cu înalta ei frumuseţe. Pentru aceea Nectarie, cu credinţa şi plecăciune strigi către Domnul: Aliluia!
Icosul al 3-lea
S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinţi, Vasile şi Grigorie, mergând la Atena să dobândeşti învăţătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îţi strigam unele ca acestea:
Bucură-te, fiu al luminii celei cereşti ;
Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngereşti ;
Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumeşti ;
Bucură-te, ca cele spre îndumnezeire n-ai încetat să doreşti ;
Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înţelesuri divine ;
Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării creştine;
Bucură-te, cel ce viaţa fără de pată ai trăit ;
Bucură-te, cel ce înşelăciunea lui Veliar ai zdrobit ;
Bucură-te, cel ce ai deschis uşa sufletului, iubirii lui Hristos ;
Bucură-te, cel în care a înflorit săvârşirea binelui luminos ;
Bucură-te, sprijinul cel tare al celor credincioşi ;
Bucură-te, săgeata de mult plâns a celor duşmănoşi ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 4-lea
Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuvioşilor Părinţi, fără încetare ţi-ai dorit viaţa cea îngereasca. De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal şi pe vrăşmaşul l-ai lăsat păgubit, cântând Domnului neîncetat: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălţime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. De aceea, degrabă a liniştit apele mării şi furtuna a potolit. Văzând acestea, cei ce au fost salvaţi prin rugăciunile tale, cu mulţumire şi credinţa îţi cântă unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător ;
Bucură-te, izvor nesecat al minunilor ;
Bucură-te, astru cel nou al Bisericii, prealuminat ;
Bucură-te, ca în rândul tuturor Sfinţilor ai intrat ;
Bucură-te, vas nepreţuit al darurilor cereşti ;
Bucură-te, gradina înflorita a fericitelor virtuţi îngereşti ;
Bucură-te, cel ce furtuna marii o linişteşti ;
Bucură-te, ca strigătul hulitorilor îl potoleşti ;
Bucură-te, noule ales al lui Hristos ;
Bucură-te, al virtuţilor grădinar cuvios ;
Bucură-te, iubitorule de viaţa duhovnicească ;
Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 5-lea
Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire, ca oarecând Sfinţii cei de demult. Căci în acelaşi chip ca şi ei viaţa ţi-ai petrecut şi slăvite minuni ai săvârşit, izbavindu-i din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Arhiereu înţelept ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în ţara Egiptului, pastor luminat al Pentapolisului, alergând, ca oarecând Pavel, spre viaţa lui Hristos. De aceea şi cei credincioşi, cunoscând virtuţile tale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea:
Bucură-te, a cetăţii mărire ;
Bucură-te, a evlaviei fire ;
Bucură-te, cel asemenea Cuvioşilor pustiei ;
Bucură-te, podoaba cea nouă a preoţiei ;
Bucură-te, vas al blândeţii şi tezaurului iubirii ;
Bucură-te, dătătorul păcii şi izvorâtorul milei ;
Bucură-te, ca Bisericii te-ai arătat strălucitor ;
Bucură-te, ca celor cuvioşi te arăţi îndrumător ;
Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite ;
Bucură-te, candela a îndumnezeirii primite ;
Bucură-te, ca Arhiereu desăvârşit celor înalte slujeşti ;
Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeieşti ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 6-lea
Vazut-au creştinii din toată Biserica Egiptului, că eşti un adevărat pastor al Evangheliei. Pentru aceea, mulţimea credincioşilor ce ascultau cuvântul învăţăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte, ce cu putere învaţa. Şi împreuna cu tine nu încetau să strige Domnului: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Stralucit-ai şi în pământul elen, asemenea unui nou Apostol, luminând inimile credincioşilor cu focul sfintelor învăţături şi cu razele vieţii tale Cuvioase. Pentru aceasta, luminaţi fiind şi noi de strălucirea ta, îţi strigam unele ca acestea:
Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului ;
Bucură-te, trâmbita cea tare a adevărului ;
Bucură-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor ;
Bucură-te, izvorul harului şi al vindecărilor ;
Bucură-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vieţii ;
Bucură-te, ca pline de har sunt omiliile tale, înţelept al cetăţii ;
Bucură-te, cel ce cureţi sufletele, de robia patimilor ;
Bucură-te, că potoleşti pornirile inimilor ;
Bucură-te, mare învăţător al credincioşilor ;
Bucură-te, ascet tare, lui Hristos următor ;
Bucură-te, ca multe ispite ai îndurat ;
Bucură-te, ca sufletele spre Hristos le-ai îndreptat ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 7-lea
Mare între Ierarhi şi înţelept între învăţători, dar şi smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase. De aceea, părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoţească, ai fost chemat. Cu ei împreuna, te slăvim şi strigăm: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Nectar al dreptăţii şi fruct de viaţă sfânta, căii dumnezeieşti ai urmat şi norului duhovnicesc; iar pe noi cei aflaţi la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucura, când îţi cânta ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cărare a bucuriei ;
Bucură-te, adiere a veşniciei ;
Bucură-te, cel ce izvorăşti apele harului ;
Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului ;
Bucură-te, primăvara sfinţeniei, ce alungi iarnă din gând ;
Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc ;
Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoşi ;
Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi ;
Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor ;
Bucură-te, nimicitorul ereziilor ;
Bucură-te, căderea defăimătorilor ;
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 8-lea
Străine minuni Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare, şi îi ridica pe cei aflaţi în dureri. De aceea, şi la Sfânta Mănăstire, fără încetare soseşte mulţime de lume, cerând vindecarea şi izbăvirea de boli şi cântându-ţi neîncetat: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Liman izbăvitor, în insula Eghina, este Mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovniceşte spre mântuire şi le-ai îndreptat cu înţelepciune spre Hristos. Pentru acestea, neîncetat se vor ruga către tine zicând:
Bucură-te, a minţii sfânta lucrare ;
Bucură-te, ocean de răbdare ;
Bucură-te, chip viu al smereniei ;
Bucură-te, tezaur sfânt al curăţiei ;
Bucură-te, candela a purităţii şi chivot al nepatimirii ;
Bucură-te, locaş al virtuţilor şi sanctuar al cumpătării ;
Bucură-te, ca spre Dumnezeu conduci Mănăstirea ta ;
Bucură-te, ca toată puterea şi râvna ţi-ai pus pentru ea ;
Bucură-te, al Eghinei strălucit veghetor ;
Bucură-te, ca degrab’ credincioşilor le dai ajutor ;
Bucură-te, ca pe mulţi din pericole i-ai salvat ;
Bucură-te, ca pe amăgitorul, în prăpastia cea adânca l-ai aruncat ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 9-lea
Pline de har sfânt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaşte. Mirul ce izvorăşte din ele bine înmiresmează nu doar Sfânta ta Mănăstire, ci şi întreaga insulă a Eghinei, sfinţindu-i pe aceia care nu încetează a striga către tine: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Izvorâtoare de har sunt Sfintele tale Moaşte şi de bogate daruri cereşti. Mulţime de bolnavi sunt vindecaţi şi cei slăbănogi îndreptaţi. De aceea şi noi, împreuna cu dânşii, strigam unele ca acestea:
Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor ;
Bucură-te, dezlegarea suferinţelor ;
Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor ;
Bucură-te, ca în vis sau în chip tainic te arăţi tuturor ;
Bucură-te, fântâna ce părinteasca iubire izvorăşti ;
Bucură-te, liman al bucuriei sufleteşti ;
Bucură-te, ca de îngrozitorul cancer pe mulţi i-ai vindecat ;
Bucură-te, ca demonilor rana de mult plâns le-ai dat ;
Bucură-te, cel ce vanitatea înţelepciunii lumeşti ai îngenunchiat ;
Bucură-te, ca în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat ;
Bucură-te, podoabă de mult preţ a Ierarhilor ;
Bucură-te, cel ce luminezi mintea neştiutorilor ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 10-lea
Ajutor şi acoperitor te numesc toţi credincioşii, care s-au îndulcit de hrană binefacerilor tale . Căci dintre cei ce te-au chemat cu credinţă, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toţi cu bucurie cânta: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu,. Iar tu, şi celor de departe, degrabă le-ai venit în ajutor salvându-i de pericole şi de necazuri. De aceea, către tine aleargă zicând:
Bucură-te, ca Mare ai fost numit între Părinţi ;
Bucură-te, ca loc de cinste ai între Sfinţi ;
Bucură-te, ca la fel cu cei de demult eşti lăudat ;
Bucură-te, ca între Sfinţii Părinţi ai fost încununat ;
Bucură-te, triumf al credinţei, zid de apărare creştinilor ;
Bucură-te, izvor al Harului, ruşinarea necredincioşilor ;
Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului ;
Bucură-te, cel ce pecetluieşti gura păcătosului ;
Bucură-te, bucuria şi puterea credincioşilor ;
Bucură-te, sprijinul şi întărirea sufletelor ;
Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveşte ;
Bucură-te, cel prin care diavolul se stârpeşte ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 11-lea
Imne de mulţumire nenumărate, îţi înălţam ţie Părinte, noi cei izbăviţi sub acoperământul tău. Căci în toate necazurile noastre, degrabă ai venit să ne alungi tristeţea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos strigând: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Ai ars zelul demonilor, cu flăcările minunilor tale şi cu osârdie ai venit în ajutorul credincioşilor, în suferinţe grele le-ai stins durerea şi i-ai vindecat de mulţime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea:
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor ;
Bucură-te, spaima demonilor ;
Bucură-te, ca pe cei chinuiţi de friguri i-ai vindecat ;
Bucură-te, ca pe slăbănogi i-ai îndreptat ;
Bucură-te, cel ce ai înmulţit apa fântânii secate ;
Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina, cu rugăciuni neîncetate ;
Bucură-te, ca prin tine, mila lui Dumnezeu se arată ;
Bucură-te, cel ce seceta ai oprit şi-ai dat ploaie bogată ;
Bucură-te, izvorul harului nesecat ;
Bucură-te, stea care pe toţi i-ai luminat ;
Bucură-te, cel care al Mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat ;
Bucură-te, ca de la monahii imne auzi neîncetat ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 12-lea
Harul Mângâietorului, cu bogăţie se revărsa prin Sfintele tale Moaşte. Şi asemenea unui izvor nesecat, adapa sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce striga neîncetat către Domnul: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând împreună cu Cetele cele îngereşti, imnul Treimii Celei întreit Sfinte, priveşte dintru înălţime şi spre noi păcătoşii şi cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuţi, pe cei ce cu credinţa strigam către tine unele ca acestea:
Bucură-te, fiu al Silivriei ;
Bucură-te, slava Bisericii ;
Bucură-te, mândria Eghinei ;
Bucură-te, păzitorul Eladei ;
Bucură-te, chip şi model de cucernic Ierarh ;
Bucură-te, pavăza şi scăpare pentru orice monah ;
Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii ;
Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii ;
Bucură-te, cel prin care patimile se curăţesc ;
Bucură-te, ca prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc ;
Bucură-te, apărător neobosit al credincioşilor ;
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator ;
Bucură-te, Părinte Nectarie !

Condacul al 13-lea
O, Preabunule Părinte, luminatorul Ortodocşilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în faţa Tronului lui Dumnezeu, roagă-te, neîncetat, pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul strigăm: Aliluia!
( Acest condac se rosteşte de trei ori ).

Pe steaua cea luminoasă a ortodoxiei şi pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm.
Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvoraşte tămăduiri şi har bogat. Pentru aceea îi strigam, bucură-te, părinte Nectarie.

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 ( Om purtător al bucuriilor celor cereşti,…) şi Condacul 1 ( Pe steaua cea nouă strălucitoare…). Apoi se zice această rugăciune:

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie

O, preasfinte şi intru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi bubele sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie, Sfinte Nectarie, grăbeşte de ne ajuta cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, că ştim, Sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai şi pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu şi astăzi vieţuieşti luminat în împărăţia cea gătita sfinţilor, fiindcă ne-am încredinţat că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţa ţi s-a rugat, nu a rămas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine intru ajutor şi nu l-ai auzit ? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în dureri fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa?
Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. Am auzit că trupul tău a rămas neputrezit, pentru a întări în noi credinţa în înviere. Am auzit şi că, din dragoste pentru poporul credincios, mai apoi L-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaşte să se răspândească în toată lumea. Ştim, o, alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te. Nu cunoaştem nici suferinţă şi nici durere pe care să nu le poţi alina. Nu cunoaştem nici o boală căreia tu să nu îi poţi aduce tămăduire, dacă tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ţie. Dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credinţa şi în răbdare, şi să ia plata de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Şi aceştia, fără să primească tămăduirea trupească, au primit tămăduirea sufletească şi i-au mulţumit Domnului că prin ghimpele bolii au fost aduşi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor la calea cea îngusta a mântuirii.
Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au făcut şi pe noi a crede că la orice facere de bine eşti gata ajutător şi grabnic folositor şi sprijin minunat. De aceea suntem încredinţaţi că pe tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credinţa ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta şi noi credem că şi acum acelaşi eşti, sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pe cei care au alergat la tine. Credinţa noastră este slabă, dar fiind scârbiţi şi în pagubă, alergăm la tine cu credinţa şi cu lacrimi. Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarh Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.
Către Acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudam şi să binecuvântam şi să slăvim intru-tot-lăudatul şi prea-puternicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Se face otpustul.