Sf_Grigorie_PalamaÎn numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc…
Sfinte Dumnezeule… (de 3 ori)
Slavă Tatălui…
Preasfântă Treime…
Doamne miluieşte…
Slavă Tatălui…
Tatăl nostru…
Veniţi să ne închinăm…

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Ţine mâinile mele, sufletul meu că un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Și iarăși:
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău.
Duhul Tău Cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
Slavă.. Şi acum.. Aliluia… (de trei ori)
Dumnezeu este Domnul… (de trei ori)

Troparul, glasul al 4-lea
podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…
De Dumnezeu purtătorule Ierarhe, ajutătorule fierbinte al nostru, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, scapă-i de primejdie şi de ispite şi scârbe, de boala şi patimă pe cei ce aleargă la tine, neîncetat rugându-te lui Hristos să ne mântuiască pe noi.
Slavă… şi acest tropar, glasul al 8-lea:
Luminatorule al Ortodoxiei, sprijinul Bisericii şi învăţătorule, podoabă monahilor, apărătorul teologilor cel nebiruit, Grigorie făcătorule de minuni, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te de-a pururea să se mântuiască sufletele noastre.
Şi acum… al Născătoarei de Dumnezeu, glasul al 4-lea
Aceeaşi podobie:
Niciodată nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Nascatoare, a vesti puterile tale noi, nevrednicii; că de nu ai fi stătut înainte, rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine, Stăpâna, nu ne vom depărta, că pe robii tăi pururea îi izbăveşti din toate nevoile.
Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule…

Canonul, glas 8
Cântarea 1
Irmosul: Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, Israiliteanul strigă: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Sălaş al luminii dumnezeieşti făcându-te, Sfinte, întunericul patimii degrab de la noi îl risipeşte cu harul tău, Ierarhe Grigorie.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Nevoi de tot felul şi tulburări mă afla, Părinte, pentru mulţimea păcatelor; ci tu izbăveşte-mă degrabă de întristarea ce vine asupra mea.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Izvor nesecat de tămăduiri fiind tu, Părinte, şi pe mine mă vindeca, şi cere-mi iertare de greşale de la Stăpânul, Sfinţite Grigorie.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Cu trup pe Cuvântul fără de trup născându-L, Stăpână, pătimirea trupului meu o vindeca, Maică şi Fecioară, şi a pocăinţei lumină arată-mi-o.

Cântarea 3
Irmosul: Doamne, Cela ce ai înălţat bolta cea cerească şi ai zidit Biserica, Tu întăreşte-mă întru dragostea Ta, Marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule de oameni iubitorule.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Suferinţa trupească cu harul tău stinge-o, toată sănătatea, Părinte, de sus revărsându-o degrab în suflet şi-n trup celor ce vin cu credinţă şi cinstesc icoana ta, Sfinte Grigorie.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Dă-ne nouă, Părinte, să ne-ngrijim pururea de dumnezeiasca sămânţă a fricii lui Dumnezeu, ca să culegem apoi, cu mijlocirile tale, în hambarul cel de sus spicul virtuţilor.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Lumânare trimite şi har de sus pururea celor ce alergăm, Ierarhe, la sfântă icoana ta şi risipeşte degrab toată mâhnirea şi scârba de la noi, cu harul tău, Sfinte Grigorie.
Stih: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Pe Stăpânul a toate L-ai zămislit negrăit şi ai dezlegat, Preacurată, blestemul cel de demult; ci izbăveşte-mă, dar, de bântuiala vrăjmaşului şi vieţii veşnice învredniceşte-mă.
Aceste tropare:
Izbăveşte, de Dumnezeu grăitorule Ierarhe, de toată boala şi patimă pe cei ce vin cu credinţa la sfânta ta icoană.
Caută, Fecioară de Dumnezeu Născătoare preamilostivă, spre necazul cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
Ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte… Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu… la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul.
Doamne miluieşte (de 12 ori)
După care preotul zice ecfonisul: Ca milostiv şi iubitor de oameni…
Sedealna, glasul al 2-lea
Podobie: Cele de sus căutând…
Ocrotitor cald şi ajutător şi veghetor, ca un dumnezeiesc păstor şi Ierarh îndumnezeit, fii nouă, Grigorie, celor ce venim la dumnezeiască biserica ta (în bisericile care nu au hramul Sfântului, în loc de zicem ), pornirile asupra noastră ale vrăjmaşului abătându-le şi risipindu-le cu harul tău.

Cântarea 4
Irmosul: Auzit-am, Stăpâne, taina iconomiei Tale, inţeles-am lucrurile Tale şi am slăvit dumnezeirea Ta.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Rugăciunea ajută-ne să o ţinem, Sfinte Părinte, pururea şi ne fă părtaşi, Grigorie, luminării tainice a Duhului.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Toate bolile trupului şi durerea sufletului alungă-le de la cei ce cu credinţa vin şi cinstesc cu dragoste icoana ta.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Umejunile patimii cu dogoarea harului tău usucă-le, izvorându-ne, Grigorie, râul bunătăţilor dumnezeieşti.
Stih: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Dezlegare greşalelor cere nouă pururea de la Fiul tău şi lumina-ntunecaţilor, Maică şi Fecioară, dăruieşte-ne.

Cântarea 5
Irmosul: Luminează-ne pe noi cu poruncile Tale, Doamne, şi cu braţul Tău cel înalt pacea Ta dă-ne-o nouă, de oameni iubitorule.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Caută degrab către cei care te laudă şi ţi se roagă în biserica ta (în loc de „şi ţi se roagă în biserica ta” zicem, acolo unde biserica nu are hramul Sfântului, „şi îţi săruta sfânta icoana ta”) şi bucurie tuturor dăruieşte.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Cel ce-ai ruşinat semeţia hulitorilor, într-ale tale dogme dumnezeieşti inima noastră şi acum întăreşte-o.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Mare ajutător turmei tale fii de-a pururea şi dezlegare dă-ne greşalelor de la Stăpânul, fericite Grigorie.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Mângâie şi-acum, Preacurată, pe poporul tău, zădărnicind viclenele sfătuiri şi uneltirea şi urzeala vrăjmaşilor.

Cântarea 6
Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat; şi că Ioná mă rog: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Părinte, înţelepţeşte turma ta să priceapa-nşelatoarele vorbe şi preaviclenele puneri la cale şi meşteşugul şi gândul vrăjmaşului, rugându-te lui Dumnezeu să păzească credinţa Bisericii.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Necazuri şi încercări şi vifore se pornesc asupra noastră, Părinte; ci izbăveşte-ne grabnic din toate cu harul tău, Ierarhe Grigorie, prietene al lui Hristos, grăitorule al tainelor Duhului.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Lumină ai strălucit, părtaş fiind de lumină întreitului Soare; ci şi pe noi îndreptează-ne, Sfinte, la lumina poruncilor Domnului, ca unul ce te-ai arătat vestitorul lucrărilor harului.
Stih: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Născând tu înţelepciunea Tatălui, pe Hristos, de Dumnezeu Născătoare, din nebunia spurcatelor patimi inima mea cea smerită ridică-o şi scapă-mă, Stăpâna mea, alungând stăpânia vrăjmaşului.
Aceste tropare:
Izbăveşte, de Dumnezeu grăitorule Ierarhe, de toată boala şi patima pe cei ce vin cu credinţă la sfânta ta icoană.
Caută, Fecioară de Dumnezeu Născătoare preamilostivă, spre necazul cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
Preotul pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, aşa cum s-a arătat după Cântarea a 3-a.
Apoi ecfonis

Condacul, glasul al 2-lea:
Slujitorule fierbinte al Mântuitorului, ocrotitorule şi scutul ortodocşilor, neîncetat te roagă, Sfinte Grigorie, să ni se dea iertare fărădelegilor şi izbăvire din toată nevoia.

Prochimenul glasul al 2-lea
Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca intru dreptate şi Cuvioşii Tăi cu bucurie se vor bucura.

Evanghelia
Diaconul: Înţelepciune drepţi…
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire:
(10, 9-16)
Zis-a Domnul: Eu sunt uşa; de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure şi să junghie şi să piardă; Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să o aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul Său pentru oi. Iar cel năimit şi care nu este pastor, ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge, şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel năimit fuge, pentru că este năimit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine; precum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl; şi sufletul îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu; şi va fi o turmă şi un pastor.
Slavă… glasul al 2-lea
Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea gresalelor noastre.
Şi acum…
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea gresalelor noastre.
Stihira, glasul al 6-lea
Podobie: Toată nădejdea…
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.
Vas ales al Duhului te-ai arătat, Cuvioase Părinte Grigorie, curăţindu-ţi sufletul cu virtuţile şi Tesalonicului rugător către Domnul şi mare învăţător a toată Biserica; pentru aceea, Sfinte, auzi-ne şi de ceaţa patimii şi împresurarea potrivnică izbăveşte-ne grabnic, rugându-te Stăpânului să ne dea iertarea păcatelor şi bogată mila Lui.
Preotul zice: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…
Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori)
Apoi ecfonisul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni…

Cântarea 7
Irmosul: Feciorii lui Israel, strămutaţi din Iudeea în Babilon oarecând, văpaia au călcat-o cu credinţa Treimii şi-n cuptor au cântat, răcorindu-se: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Dă tărie, Părinte, celor slabi şi îi scăpă pe cei ce rău pătimesc şi cere de la Domnul să-mpraştie mâhnirea de la cei ce te laudă şi cu credinţă cinstesc icoana ta cea sfântă.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Tămăduieşte durerea inimii mele, Părinte, că pătimeşte cumplit, şi alungă de la mine spurcatele patimi ca să cânt cu pricepere: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Având darul grăirii, înţelepte Părinte, de la Hristos Dumnezeu, grăieşte, Ierarhe, şi acum inimii noastre ale tale învăţături care ne arată mereu cărarea mântuirii.
Stih: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Dintru tine, Curată, răsărit-a zidirii în chip de om muritor Hristos, Soarele slavei, lumina mântuirii ca un bun strălucindu-o celor ce naşterea ta o lauda, Fecioară.

Cântarea 8
Irmosul îl cântam la sfârşit, aşadar începem cu:
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Călăuzeşte la mântuire, Părinte, cu toiagul cuvintelor tale turma ta de-a pururi, Păstorule preabune.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Caută, Sfinte, spre cei ce stau înaintea sfintei tale icoane cântându-ţi şi dă tuturora bogată mângâiere.
Stih: Lăudam pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Acoperirea cea de la tine având-o sfânt lăcaşul acesta, Părinte, pururea păzeşte-i pe cei ce vin într-însul (în loc de „sfânt lăcaşul…” zicem, acolo unde biserica nu are hramul Sfântului: „turma ta, Cuvioase Părinte, pururea păzeşte-o de toată răutatea”).
Stih: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Vindecă, Maică, sufletul meu ce boleşte şi da mie pocăinţa curată, ca ieşind din lume să văd a ta lumină.
Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preainaltandu-L pe El întru toţi vecii.
Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi preainalţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea 9
Irmosul: Fecioară preacurată, cei mântuiţi prin tine de Dumnezeu Născătoare te mărturisim, cu netrupeştile Cete pe tine mărindu-te.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Luând de la Stăpânul darul vindecării, de întristări şi de patimi şi multe dureri tămăduieşte-ne grabnic, Sfinte Grigorie.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Cu toţii sărutându-ţi sfânta ta icoană, cu mijlocirea ta, Sfinte, ajută-ne să dobândim, Cuvioase, harul dumnezeiesc.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Cu slavă, Ierarhe, stând la tronul Slavei ca un cinstit slujitor al Stăpânului, neîncetat pomeneşte-i pe cei ce te laudă.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Cu-daruri-daruită Maică preacurată, la Fiul tău mijlocind, mântuieşte-mă, că întru tine nădejdea mi-am pus-o, Stăpâna mea.
Cuvine-se cu adevărat… şi megalinariile:
Tesalonicenilor sfânt pastor şi dumnezeiască întărire Bisericii, vasule al slavei Treimii Nezidite, pe tine te cunoaştem, Sfinte Grigorie.
Grija pământească ai lepădat, poftind, Cuvioase, bunătăţile harului, scriitor al tainei vieţii fericite făcându-te, Părinte, trâmbita Duhului.
Domnului rugându-te neîncetat să îţi lumineze întunericul ca un Bun, de împărtăşirea luminii nezidite te-a învrednicit pe tine, Sfinte Grigorie.
Cu dumnezeiască rostirea ta, cinstitele dogme tuturor le-ai învederat, călcând flecăreala şi vorbele trufase şi hula cea urâtă, Sfinte Grigorie.
Bucură-te, vasul virtuţilor, lauda cea mare a ierarhilor lui Hristos, călăuzitorul monahilor din Atos şi sfeşnicul Treimii, Părinte Grigorie.
Sfinte Ierarhe Grigorie, dai tămăduire, făcătorule de minuni, celor ce te cheamă pe tine cu credinţă şi vin să îţi sărute sfântă icoana ta.
Ştiutorule al tainelor lui Hristos, dă înţelepciune şi pricepere tuturor şi te roagă, Sfinte, Stăpânului a toate ca să ne ierte nouă fărădelegile.
Cu toate oştirile îngereşti, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviţi şi cu tot soborul Sfinţilor, Preacurată, Fiului tău te roagă, toţi să ne mântuim.
Apoi:
Sfinte Dumnezeule…
Preasfânta Treime…
Tatăl nostru…
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Şi troparele de umilinţă, glasul al şaselea:
Miluieste-ne pe noi, Doamne… Slavă…
Doamne, miluieste-ne pe noi… Şi acum… Uşa milostivirii…
Ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule…
Doamne miluieşte (de trei ori) Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea…
Doamne miluieşte (de trei ori) Încă ne rugăm să se păzească sfânt lăcaşul acesta…
Doamne miluieşte (de 40 ori). Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru…
Doamne miluieşte (de trei ori)
Preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni…
Apoi preotul face otpustul cel mic, fără însă a zice Pentru rugăciunile…
Acest tropar: glasul al 2-lea podobie: Când de pe lemn…
Tuturor ortodocşilor îndrumător şi strălucire Bisericii, Sfinte Grigorie, de toata-mpresurarea ne izbăveşte pe noi, pe cei ce cu credinţă cinstim, Cuvioase, dumnezeiască icoana ta, bântuiala celui rău degrabă alungând; tu, dar, ne ajuţi totdeauna şi pururi împlineşti rugăciunea celor ce cu dragoste te laudă.
Stăpâna, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul.
Toată nădejdea mea spre tine o înalt, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Tropar, glas 1
Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un Insuţi-indurat.
Şi preotul încheie, zicând: Pentru rugăciunile…