Nicolae CABASILA, DESPRE VIAŢA ÎN HRISTOS

După cum naşterea din nou este cu totul dumnezeiască şi mai presus de fire, tot aşa şi viaţa, purtările şi gândirea, toate au în ele ceva nou şi duhovnicesc. Mântuitorul a şi declarat-o lui Nicodim: «Ce este născut din duh, duh este» (Ioan 3, 6), iar Sf. Pavel la fel a spus : pentru ca «să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea, cea din Lege, ci cea care este prin credinţa lui Hristos» (Filip. 3, 9). Aceasta, pentru că dreptatea este o haină împărătească, pe când tot ce avem noi este lucru de rob şi cu ce drept ar putea râvni un rob după atâta libertate şi după o astfel de împărăţie ? Altfel ar însemna că-i destul să faci fapte de rob spre a te face vrednic de împărăţie! Or, după cum stricăciunea nu poate moşteni nestricăciunea şi fiindcă trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace întru nestricăciune şi acest trup muritor să se îmbrace întru nemurire (I Cor. 15, 50, 53), urmează că nici faptele noastre de robi nu ne pot face vrednici de împărăţie, ci pentru aceasta avem nevoie de dreptatea lui Dumnezeu.
Pentru ca să poată ajunge să moştenească ceva, robul trebuie mai întâi să fie înviat sau, după vorba Scripturii : «Robul nu rămâne în casă totdeauna, fiul însă rămâne de-a pururi» (Ioan 8, 35). De aceea, toţi cei ce vor să ajungă moşteni, trebuie să lepede pecetea de rob şi s-o primească pe cea de fiu, cu alte cuvinte, să-şi întipărească pe faţa lor chipul Fiului celui unul născut şi cu a Lui strălucire şi frumuseţe să se arate înaintea Tatălui, adică prin Fiul lui Dumnezeu să se slobozească de orice robie şi s-ajungă cu adevărat liberi, lucru pe care-l înţelegea aşa de bine Mântuitorul când le-o spunea iudeilor: «Dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr» (Ioan 8, 36).
Şi culmea : El dezleagă şi face fiu al lui Dumnezeu pe orice rob, El care, Fiu fiind, întru totul liber de păcat, le dă acestora şi trup şi sânge şi duh şi tot ce are. Aşa că, înrădăcinând în noi viaţa Sa cea sănătoasă şi cu adevărat dumnezeiască, Domnul ne-a înnoit, ne-a dezrobit şi ne-a îndumnezeit, iar prin ospăţul cel prea sfânt, pe Hristos, viaţa cea adevărată, ni-L face bun al nostru, mai al nostru decât chiar cel ce ne-a dat firea, până-ntr-atâta că ne putem şi lăuda cu faptele Lui şi să ne umplem de fericire ca şi când noi ne-am fi câştigat-o şi să arătăm c-am fi luat şi cununi de biruinţă pe care noi le-am fi câştigat; toate acestea, însă, cu o condiţie: de a rămâne toată viaţa în părtăşie cu El, fiindcă dacă se spune într-adevăr despre cineva că e sfânt şi drept, ba încă acesta se mai şi laudă cu ele, apoi toate acestea sunt numai din darurile ce i-au fost împărtăşite de Domnul. «Sufletul meu, zice Scriptura, se va lăuda întru Domnul» – şi «întru El se vor binecuvânta toate neamurile» (Facere 12, 3).
De aici urmează că nu trebuie să mai umblăm după lucruri omeneşti, ci să râvnim numai după Hristos («Prin dorirea cerească după Hristos se deosebeşte creatura cea
nouă a creştinilor de toţi ceilalţi oameni din lume», zice şi Macarie
Egipteanul, V, 5; op. cit., p. 312), pe care să ne străduim să-L înrădăcinăm în sufletele noastre, pentru ca, pe toate căile, să arătăm Domnului în ziua judecăţii că am avut numai această înţelepciune, c-am strâns numai comoara cea nouă, fără să amestecăm în ea vreun ban care nu-i bun, bine ştiind că în împărăţia cerurilor nu există decât «bani» de material curat. Deoarece răsplata pe care ne străduim s-o luăm este însuşi Hristos, se cade ca şi vrednicia noastră să fie corespunzătoare, luptele noastre duhovniceşti să fie într-adevăr dumnezeieşti, pentru ca însuşi Dumnezeu să fie pentru cei ce se încearcă la astfel de întreceri nu numai ungător şi arbitru, ci şi ajutor şi împreună luptător, în aşa fel încât Cel după care ne străduim să fie şi «ţinta după care alergăm» (Filip. 3, 114), ca şi ajutorul şi strădania să fie tot aşa de mari ca şi ţinta spre care alergăm. Fiindcă, după cum atunci când ne-a trimis pe pământ, nu ne-a cerut şi nici nu ne-a silit să facem ceva peste ce poate firea omenească, tot aşa, urcând spre Dumnezeu şi dezlegându-ne de păcate, Domnul nu mai lasă în noi nimic omenesc, ci ne împlineşte toate dorinţele pe care le avem şi cu nimic nu întârzie de a ne ajuta să ne putem apropia mai bine de această ţintă.

Sfânta împărtăşanie este doctoria cea mai bună
Căci de-ar zice cineva că-i bolnav şi cere vindecare, Domnul nu numai că vine lângă cel suferind ca să-i vadă boala cu ochii Lui înşişi, să pună mâna şi să facă El însuşi totul pentru însănătoşire, ci se face şi doctoria şi hrana potrivită şi tot ce poate ajuta la înzdrăvenirea lui. Iar când e nevoie de înnoirea fiinţei noastre, Domnul ne împrumută din însăşi fiinţa Sa, din trupul Său şi ceea ce s-a stricat în noi El pune la loc, luând din al Său însuşi. Şi la această înnoire nu foloseşte aceeaşi materie, pe care a folosit-o la prima creare, căci atunci a folosit tina pământului (Fac. 2, 7); acuma şi-a dat chiar trupul Său propriu şi prin această înnoire a vieţii nu numai că repară firea îmbolnăvită a sufletului nostru, făcând-o mai bună, ci însuşi sângele Său îl varsă în vinele inimilor celor ce se împărtăşesc, făcând de acum să răsară înlăuntrul lor însăşi viaţa Mântuitorului. Sau, cum zice Scriptura : «atunci a suflat în faţa lui suflare de viaţă» (Fac. 2, 7: Ioan 20, 22), pe când acum ne dă chiar din Duhul Său, trimiţând «Dumnezeu pe Duhul Fiului în inimile noastre, strigând : Ava, Părinte !» (Gal. 4, 6). Atunci, pentru că lipsea lumina a zis : «Să fie lumină!» (Pac. 1, 3-4 / citare liberă) şi s-a făcut această lumină ca o slugă ascultătoare, iar acum însuşi Domnul a strălucit în inimile noastre, acelaşi care zisese atunci, de mult: «Din inima întunericului să ţâşnească lumină !» (II Cor. 4, 6) sau, ca să ne folosim de o vorbă care cuprinde toate, în vremurile de demult Domnul îşi arăta binefacerile Sale faţă de neamul omenesc mai mult prin făpturi văzute şi conducea pe om prin porunci, prin sfaturi şi prin legi, cu alte cuvinte, prin slujba îngerilor, ori printre cei mai drepţi dintre oameni, câtă vreme acum Domnul lucrează prin Sine însuşi, în chip nemijlocit şi peste tot locul (Evr. 1, 3).
Dar să mai zăbovim puţin în această latură. Pentru mântuirea neamului omenesc, Domnul n-a mai trimis vreun înger, ci a venit El însuşi pe pământ. Pentru ca să înveţe pe oameni pricina pentru care a venit în lume, El nu s-a aşezat într-un anumit loc, chemând la Sine pe ascultători, ci mergea El însuşi peste tot, căutând să facă pe toţi să-i înţeleagă cuvintele. Ducând pe buzele Sale vestea cea mare a Evangheliei, El o va vesti din casă în casă celor ce râvnesc după ea. Mai mult, şi pe bolnavi S-a dus să-i atingă cu mâna Sa ca să-i vindece, iar ca să poată da iarăşi vedere celui ce se• născuse orb, i-a pus pe pleoape tină, făcută de El însuşi când a scuipat jos şi a mestecat cu degetul Său, a luat-o de jos şi i-a pus-o în orbită (Ioan 9, 6). Tot Domnul e Cel ce s-a atins, de sicriu, Cel ce s-a dus la mormântul lui Lazăr şi de acolo, de aproape I-a strigat pe nume (Ioan 11, 43), cu toate că singură voia Domnului ar fi fost în stare să săvârşească prin cuvinte şi semne lucruri şi mai mari decât acestea, cum au fost cele de la facerea lumii.