LA BOTEZUL DOMNULUI

Prin darul Botezului din râul Iordan, Mântuitorul Hristos a spălat păcatul strămoşesc şi a înnoit omenirea prin apă şi prin Duh. Acest dar al înnoirii şi naşterii din nou prin apa şi Duhul Botezului a trecut apoi asupra fiecărui om. Prin darul Botezului, fiecare om se spală de păcatul strămoşesc şi se naşte a doua oară pentru împărăţia lui Dumnezeu.
Trei lucruri ne spune Evanghelia că s-au arătat la Botezul Domnului în Iordan.
Întâia dată s-a auzit glasul Domnului: „Tu eşti Fiul Meu iubit”… A două oară s-a deschis cerul; şi a treia oară s-a pogorât Duhul în chip de porumb.
Aceste trei lucruri şi arătări se petrec şi la Botezul nostru. Darul Botezului ne dă şi nouă puterea să „ne facem fii lui Dumnezeu” (In 1, 12). Darul Botezului pogoară apoi şi peste noi puterea Duhului Sfânt: „căci sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre (Gal 4, 6). Şi, în sfârşit, Botezul ne dă şi al treilea dar: ne deschide şi nouă cerul şi împărăţia lui Dumnezeu, precum zice Apostolul Pavel: „De suntem fii, suntem dar şi moşteni”, şi moştenitori ai împărăţiei lui Dumnezeu (Rom 8, 17).
Iată deci ce dar mare şi sfânt ne-a lăsat nouă Botezul Domnului din râul Iordanului. Dar să luăm aminte. Darul ce ni l-a lăsat Iordanul cere şi datorii de la noi. Dacă darul Botezului ne-a făcut „fii lui Dumnezeu”, apoi trebuie să şi trăim şi să ne purtăm ca fii [ai] lui Dumnezeu şi fraţi întreolaltă. Dacă Duhul Sfânt S-a pogorât peste noi şi dacă „corpul nostru este casa Duhului Sfânt” (I Cor 6, 19), trebuie să şi se arate între noi „roadele Duhului”: „iubirea, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, credinţa, blândeţile, înfrânarea”… (Gal 5, 22).
Cititorule! Botezul meu şi al tău nu este numai acela care s-a făcut în braţele naşilor. Mai avem încă un botez sufletesc pe care trebuie să-l facem neîncetat. Noi trebuie să trecem neîncetat prin focul şi botezul cel curăţitor de păcate al Duhului Sfânt şi să ne apropiem neîncetat de apele credinţei, de apele darului şi mântuirii noastre. Acesta este botezul cel sufletesc şi aceasta este apa cea curăţitoare despre care aşa frumos spun cetaniile ce se citesc la praznicul Botezului: „Aşa grăieşte Domnul: «Cei însetaţi, veniţi la ape şi beţi, fără de argint şi fără preţ»”. „Acestea zice Domnul: «Spălaţi-vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile din inimile voastre. Părăsiţi-vă de răutăţile voastre, învăţaţi-vă a face bine. Căutaţi judecata, izbăviţi pe cel năpăstuit, faceţi dreptate văduvei şi săracului”… Şi atunci, „de vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, ca zăpada le voi albi, de vor fi ca roşeala, ca lâna le voi albi”… (Is 1, 16).
Aceasta este taina cea mare a Botezului: curăţirea de păcate şi înnoirea vieţii.

I. Tâlcuitor, «Lumina Satelor» nr. 1 / 14 ian. 1923, p. 3