Dintre toate celelalte multe modele demne de urmat pe care le-am avut în viaţă, modelul cel mai apropiat de inima noastră este şi rămâne scumpul, neuitatul şi mereu prezentul frate Traian Dorz.
Se împleteau în el şi-l defineau atâtea însuşiri minunate în care L-am văzut atât de strălucit pe Hristos:
– farmecul iubirii curate şi jertfitoare,
– bucuria trăirii reale a oricărui moment, descoperind adevăratele valori şi frumosul acolo unde mulţi nu le vedeau,
– perseverenţa şi dârzenia în împlinirea responsabilităţilor pe care le avea,
– curajul nezdruncinat în faţa primejdiei, a vrăjmaşilor, a noului, a necunoscutului,
– capaciatea de asumare totală a tuturor riscurilor şi a consecinţelor acţiunilor întreprinse spre binele Lucrării Oastei şi spre slava Numelui lui Hristos,
– puterea de a îmbărbăta în orice împrejurare,
– îndrumarea sănătoasă şi dreaptă la fiecare răscruce,
– seninătatea privirii,
– limpezimea fericită a tulburărilor între fraţi,
– alinarea şi înduioşarea celor de departe,
– mijlocirea nepărtinitoare a păcii,
– vitejia înflăcărată,
– însoţirea înţeleaptă,
– metafora versului religios,
– mesajul luminos al poeziei nemuritoare,
– inspiraţia fără seamăn a cântării de la Oastea Domnului,
– profunzimea tâlcuirii Cuvântului Sfânt,
– liniştirea fericită a înlăcrimării îndurerate,
– înfiorarea sfântă a întâlnirilor frăţeşti,
– autoritate alinierii şi contopirii în unitate de duh,
– frumuseţe a gândului,
– scânteie a oricărui îndemn sfânt,
– dor şi năzuinţă pentru curăţie,
– leagăn amintirilor,
– zbor sublim al rugăciunii,
– miez cu germene nemuritor,
– obraz blând sărutului înlăcrimat,
– mână caldă spre încurajare,
– sân părintesc de regăsire,
– netremurat picior în avânt,
– înaintaş credincios,
– om a lui Dumnezeu.
Pentru că fratele Traian a fost cel mai aproape de inima Părintelui Iosif şi de duhul Lucrării sfinte a Oastei Domnului, el rămâne modelul cel mai apropiat şi de inima tuturor celor ce-L iubesc pe Hristos şi Oastea Sa.

Iosif GHEORGHIŢĂ