NUMELE LUI IISUS

Sf. Evanghelist Luca, în Evanghelia sa, la capitolul 2, versetul 21, istoriseşte despre copilăria Fiului lui Dumnezeu: „Când s-au împlinit 8 zile şi a fost să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum fusese numit de înger mai înainte de a se zămisli în pântece”.
Iisus, adică Mântuitor. Este oare sub soare un nume mai mare, mai dulce decât acesta: Mântuitor? Nume ce trezeşte nădejde în cei năcăjiţi, dă curaj celor din strâmtorări şi fericeşte pe toţi cei dornici de bunătatea lui Dumnezeu.
În acest nume sfânt încape toată dumnezeirea, pentru că mântuirea omului este lucrarea lui Dumnezeu, care îmbrăţişează întreagă lumea. Slăvit să fie Domnul că ne arată tuturor zorile fericirii şi trece cu vederea urâtul păcat al lui Adam şi al urmaşilor lui, mântuindu-ne de această nelegiuire prin scumpul Său Fiu, Iisus.
Prin puterea acestui nume, în fiecare minut, mii şi mii de suflete se trezesc din moarte la viaţă. Prin farmecul dumnezeiesc al acestui nume, păcatul întunecat se schimbă în lumină, sufletele se curăţesc şi omul se face fiu al lui Dumnezeu.
Iisus este pentru noi creştinii buciumul vieţii, din care sufletele noastre îşi trag sucul vieţii veşnice.
Purtat-a cineva dintre oameni nume cu putere aşa de mare ca numele Iisus, prin care se deschide cerul, se închid porţile iadului, învie morţii, se vindecă neputincioşii, se opresc furtunile, se iartă păcatele şi sporesc faptele bune?
Numele lui Iisus e lumina credinţei în bezna rătăcirilor; e calea, adevărul şi viaţa noastră. Cu acest dulce nume pe buze ne înfăţişam în faţa dreptului Judecător şi cu puterea lui nădăjduim de la Acesta milă, îndurare şi viaţă veşnică.
Numele lui Iisus e floarea nădejdii noastre. Nu este pe lume alt nume care să ne dea mai multă tărie şi curaj în vâltorile vieţii şi în multele încercări ce vin peste noi. Nu este alt nume care să ne dea mai mare sprijin şi să ne sporească răbdarea când suntem năpăstuiţi. Singur prin numele lui Iisus ne putem izbăvi de toate cursele duşmanilor nevăzuţi.
Numele lui Iisus e flacăra iubirii. Fiorul sfânt al acestui nume ne pătrunde în inimă ca mireasma florilor şi ne-o umple de dragoste către toate făpturile lui Dumnezeu. Ce frână mai rezistentă se poate pune patimilor şi răutăţilor omeneşti decât numele Iisus?
Numele lui Iisus e mai mare şi mai frumos decât tot numele [de] sub soare, pentru că umple de încredere, de bucurie, de pace viaţa noastră şi o schimbă în rai.
Să ne întoarcem deci spre acest sfânt nume cu credinţă, pentru că El dă scop vieţii noastre şi rugăciunilor noastre tărie.
Să ne întoarcem cu nădejde, ca să ne dea vigoare sufletească să ne învingem slăbiciunile şi să triumfăm peste puterea păcatului, stându-i cu vitejie împotrivă.
Să ne întoarcem mai ales cu toată iubirea noastră, pentru că în Numele Lui ni se dă îndurarea lui Dumnezeu şi ni se deschide cerul.
Slăvit să fie numele lui Iisus în vecii vecilor!

Pr. Iosif TRIFA, «Oastea Domnului» nr. 1 / 1 ian. 1934, p. 1