După obişnuitul început, se zice

Condacul 1
Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l lăudăm cu inimi curate si să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creștin și învățător inspirat de Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-I cu bucurie: Bucură-te Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre.

Icosul 1
Fiu preastrălucit, ieşit din viţa nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie ai fost hrănit cu învăţăturile cele mântuitoare şi povăţuit spre îrnplinirea faptelor credinţei celei lucrătoare prin iubire, plăcute lui Durnnezeu şi oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi aducem această cântare:
Bucură-te, podoabă alcasă din neamul Basarabilor;
Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinţi;
Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a pus sufletul în lumină necreată;
Bucură-te, că tinereţile tale ţi-au fost călăuzite de Sfântul Nifon;
Bucură-te, cel ce te-ai dcprins cu rugăciunca încă din copilărie;
Bucură-te, că ai sorbit din înţelepciunea înţelepţilor;
Bucură-te, harnic învăţăcel în dobândirea ştiinţelor acestei lumi;
Bucură-te, că Sfintele Scripturi ţi-au luminat viaţa;
Bucură-tc, cunoscător şi împlinitor al operelor Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiţi şi al creştinilor râvnitori;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 2-lea
Aşa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după vârsta de treizeci de ani, a ieşit la propovăduirea Cuvântului vieţii, aşa şi tu, Sfinte Neagoe, dacă ţi-ai desăvârşit dobândirea învăţăturilor omeneşti şi duhovniceşti, la aceeaşi vârstă ai fost chemat să primeşti sceptrul domniei unui popor smerit şi evlavios, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Asemenea lui Moise cel de demult, care a condus poporul ales spre pământul făgăduinţei, scoţându-1 din robia lui Faraon, şi tu, înţeleptule voievod, ai chivernisit bunurile materiale şi sfintele doriri ale neamului tău, învăţând pururea că pământul făgăduinţei nu este în lumea aceasta, ci ceruri. După atâtea veacuri ne minunăm de înţelepciunea ta şi de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, cântându-ţi:
Bucură-te, voievod desăvârşit între dregătorii neamului româncsc;
Bucură-te, că Hristos a fost povăţuitorul de taină al sufletului tău;
Bucură-te, că pe Moise, prietenul lui Dumnezeu, 1-ai avut ca model;
Bucură-te, mare biruitor, asemenea Împăratului Constantin;
Bucură-te, urmaş vrednic al împăraţilor Bizanţului strălucitor;
Bucură-te, simbol al Ortodoxiei, plăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, protector al creştinătăţii din Balcani şi din Întregul Orient;
Bucură-te, soare care ai întunecat Semiluna;
Bucură-te, icoană mult cinstită de creştinii ortodocşi;
Bucură-te, cel ce ai avut conştiinţa că dregătoria ta este de la Dumnezeu;
Bucură-te, principe creştin, cel ce ai condus popoarele la pocăinţă;
Bucură-te, mărite voievod, închinat slujirii lui învăţător Dumnezcu şi oamenilor;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod al neamului românesc!

Condacul al 3-lea
Precum soarele de pe cer luminează şi pe cei buni şi pe cei răi, tot aşa şi tu, binecredinciosule voievod, ai fost, in toată viaţa ta, acelaşi pentru toţi şi diferit pentru o fiecare. Căci nimănui, Sfinte, nu ai facut părtinire, ci ai ajutat deopotrivă pe cei bogaţi şi pe cei săraci, pe călugări şi pe asceţi, pe văduvc şi pe orfani, văzând în fiecare chipul lui Dumnezeu în lumina asemănării; şi dând slavă pururea Sfintei Treimi, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Bineştiind, Sfinte Neagoe, că misiunea principelui creştin înţelege stăpânirea pământească în chipul Împărăţiei Cerurilor, te-ai socotit împreună cu Macarie, mitropolitul Tării Româneşti, simbol al aceluiaşi Hristos – Împărat şi Arhiereu – lucrând toate cu dreaptă socotinţă şi smerenie. Drept aceea îţi cântăm aşa:
Bucură-te, om al lui Dumnezeu cu minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel ce ai dovedit că stăpânirea oamenilor se face prin cultivarea sufletelor;
Bucură-te, filosof care ai despărţit ştiinţa lumii deşarte de învăţătura lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te-ai ocupat de ştiinţa conducerii popoarelor creştine;
Bucură-te, duhovnicesc voievod, după chipul şi asemănarea marilor împăraţi;
Bucură-te, cel ce ai avut povăţuitor în ceruri pe impăratul Hristos şi pe Sfântul Nifon pe pământ;
Bucură-te, binefăcător şi ocrotitor al celor oropsiţi;
Bucură-te, erou al libertătii şi făcător de pace în Balcani;
Bucură-te, prieten al Sfinţilor şi vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, voievod creştin, icoană a Împăratului Celui veşnic;
Bucură-te, umanist ortodox, purtătorul peceţii culturii bizantine;
Bucură-te, prinţ cu demnitate neveştejită, altoit pe viţa Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoc Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 4-lea
Învăţăturile tale, Sfinte Neagoe, lăsate moştenire fiului tău Teodosie şi poporului binecredincios sunt şi pentru noi chemare sfântă la implinirea poruncilor plinc de mireasmă duhovnicească ale Evangheliei lui Hristos, şi la cântarea Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Preaînăltate, preastrălucite, preaevlavioase şi preaortodoxe ai fost numit, mărite voievod, dc un înţelept al vremurilor tale; dar noi nu te vom chema mai mult decât Sfinte al lui Dumnezeu şi prieten al Sfinţilor, cântând aşa:
Bucură-te, domnitor creştin iubitor de linişte şi bunăstare;
Bucură-te, condeiul inspirat dc harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, apărător al dreptăţii şi impăciuitorul celor răzvrătiţi;
Bucură-te, pildă. de smerenic şi chip al blândeţilor;
Bucură-te, aducător de pace şi bucurie oamcnilor;
Bucură-te, cel ce ai statornicit reguli sfinte pcntru biscrică şi domnitori;
Bucură-te, mărinimos împodobitor al locaşurilor sfinte;
Bucură-te, semănătorul curăţiei şi al adevărului;
Bucură-te, purtător de grijă al celor oropsiţi;
Bucură-te, retor al credinţei celei mântuitoare;
Bucură-te, purtător dc biruinţă asupra vrăjmaşilor;
Bucură-te, alăută dumnezciască a Ortodoxiei;
Bucură-te, luceafăr care străluceşte în intuncricul necunoştinţei;
Bucură-te, Sfintc Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 5-lea
Toată viaţa ta, Sfinte, ai arătat, prin faptă şi cuvânt, că virtuţile creştineşti sunt trepte de urcuş către Dumnezeu -Iubire, de la Care vine toată darea cea bună şi toată dreptatea. De aceea, îndeletnicindu-te cu postul, rugăciunea, curăţia, smerenia şi milostenia, ai urcat treptele scării celei duhovniceşti către Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Din sfaturile tale, mărite voievod, învăţăm că adevăratul umanism înseamnă realitatea umanităţii îndumnezeite după modelul lui Hristos. Pentru a ajunge pe această treaptă toată viaţa ai implinit decalogul desăvârşirii, pe care şi noi vom încerca să-1 împlinim, fericindu-te, zicând:
Bucură-te, cel ce ţi-ai îndreptat propria viaţă după poruncile lui Hristos;
Bucură-te, că inima ta a fost sălaş al luminii necrcate;
Bucură-te, domnitor creştin, rugător pentru supuşii săi;
Bucură-te, principe isihast, aducător de pace în lume;
Bucură-te, gură de aur, care a rostit cuvintele înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce nu ai făcut nici un rău aproapelui;
Bucură-te, că ai dobândit smerita cugctare ca inceput al virtuţilor;
Bucură-te, că n-ai dispreţuit pc săracii fără ajutor;
Bucură-te, conducător, care ai făcut făgăduinţe 0 şi le-ai împlinit;
Bucură-te, că ai iubit pc Dumnezeu din tot sufletul tău şi din toată virtutca ta, iar pe aproapele ca pc tine însuţi;
Bucură-te, chipul dregătorului, adevărat iubit de popor;
Bucură-te, părtaş al lucrurilor şi necazurilor semenilor tăi;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 6-lea
Mare ctitor de locaşuri sfinte şi înzestrător neîntrecut al multor biserici şi mănăstiri te numim pe binecredinciosule voievod; căci n-ai precupeţit nici un efort pentru ca sălaşele lui Hristos pe pământ să strălucească în frumuseţe şi podoabe ca luminătorii pe cer. Pentru toate adus mulţumită lui Dumnezeu, Celui ce te-a îmbogâţit de darurile cereşti, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-Iea
Această casă Tatăl a zidit, această casă Fiul o a înnoit, această casă Duhul Sfânt a luminat a sfinţit sufletele noastre, s-a cântat la târnosirea „Sionului românesc” de la Argeş, Sfinte Neagoe. Aşadar Meşterul Manole, ziditorul sălaşului Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, nu-i altul decât Emanuel, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu intelepciune le-al ficut!
Bucură-te, ctitorul „Sionului românesc” de la Argeş;
Bucură-te, că faima frumusetii acestuia s-a răspândit în toată lumea;
Bucură-te, cel ce ai dăruit lui Dumnezeu buchet de flori duhovniceşti;
Bucură-te, că biserica ta este poarta cerului şi casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Sfânta Filoteia sălăşluieşte în ctitoria ta;
Bucură-te, cel ce ai înzestrat cu podoabe scumpc ctitoria îngropării tale;
Bucură-te, că mulţi se minunează de această casă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că locaşul tău a devenit sălaş de veşnică odihnă multor dregători;
Bucură-te, cel ce ai dăltuit în piatră istoria neamului tău;
Bucură-te, că măreţia acestei biserici s-a păstrat peste veacuri;
Bucură-te, că şi în ceruri ţi-ai zidit locaş sfânt;
Bucură-te, că Dumnezeu a primit jertfa ostenelilor tale;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 7-lea
Mare sărbătoare s-a făcut la târnosirea locaşului de la Argeş în cinstea Prea Sfintei Fecioare Maria; căci toţi egumenii Sfântului Munte în frunte cu patriarhul. Teolipt al Constantinopolei, împreună cu preoţi şi popor ales, au purces la această sfântă prăznuire, glăsuiesc predaniile sfinte. Toţi s-au minunat de frumuseţea nespusă a bisericii ctitorite de tine, binecredinciosulc voievod, cântând lui Dumnezcu: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Dacă s-a săvârşit sfinţirea bisericii, unde avea să se sălăşluiască în pace sfântul tău trup, ai rânduit, Sfinte Neagoe, ca această ctitorie să rămână sălaş de linişte şi rugăciune pentru monahi şi pelerini, căci mitropolia ţării ai strămutat-o la Târgovişte, unde iarăşi ai zidit măreaţă biserică, mulţumind lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm:
Bucură-te, fala Târgoviştei şi a întregului ncam românesc;
Bucură-te, ctitorul Mitropoliei Ţării Româneşti;
Bucură-te, împăciuitorul Sfântului Nifon cu Radu voievod;
Bueură-te, că minuni ai săvârşit prin credinţă adcvărată;
Bucură-te, împodobitorul sfintelor moaşte ale duhovnicescului tău părinte;
Bucură-te, ctitor înnoitor al Lavrci Dionisiu şi al altor mănăstiri atonite;
Bucură-te, că şi în Serbia ai înnoit mănăstiri şi biserici;
Bucură-te, înzestrător al multor locaşuri sfintc toată Ortodoxia;
Bucură-te, că nici o biserică a Ţării Româneşti n-a fost lipsită de ajutor;
Bucură-te, cel ce ai statomicit legi şi predanii pentru ctitoriile tale;
Bucură-te, că nimeni nu poate spune nenumăratele-ţi înfăptuiri în numele lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 8-lea
Dreapta credinţă păzind, calea săvârşind, cu pomul vieţii tale încărcat de faptele credinţei, la sfârşitul vieţii pământeşti te-ai înfăţişat, Sfinte Neagoe, mare voievod, înaintea Dreptului Mântuitor, Care ţi-a rânduit cununa împărătească a vieţii veşnice, aşezându-te în ceata împăraţilor creştini pentru cânta: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Voind Hristos să arate lumii că nu în zadar se ostenesc cei ce iubesc podoaba Casei Iui Dumnezeu şi implinesc voile Sale, aici pe pământ, a preamărit cu aleasă cinste pe Sfântul Neagoe la săvârşirea sa din viaţa aceasta trecătoare, aşezându-1 în odihna Sa cea veşnică, de undc se roagă pentru noi cei ce-i cântăm:
Bucură-te, Sfânt voievod, cel ce ai avut gândul la moarte şi mintea înălţată la Dumnezeu; Bucură-te, cel ce ai plecat din „valea plângerii” înaintc de vreme;
Bucură-te, că Hristos ţi-a prevestit ceasul sfârşitului;
Bucură-te, că îngerii ţi-au slujit la petrecerca ta;
Bucură-te, că ai avut sfârşit bun şi creştinesc;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut că sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de dânsele;
Bucură-te, că sufletul tău s-a lămurit ca aurul în topitoare;
Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu, Care ţi-a descoperit minunile Sale;
Bucură-te, că dragostea pentru El te-a mistuit toată viaţa;
Bucură-te, că ai aflat milă şi har înaintea Dreptului Judecător;
Bucură-te, cel plin de lumină treimică şi suavă;
Bucură-te, rugător pentru neamul românesc cel binecredincios;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 9-lea
Trupul tău, Sfinte Neagoe, plin de mireasma virtuţilor, a fost îngropat cu cinste în biserica Maicii Domnului, pe care ai zidit-o, iar sufletul a fost aşezat de Mântuitorul Hristos, pe care L-ai iubit, în gradina Raiului desfătării, unde vezi „faţă către faţă” pe Dumnezeu, Căruia ii cânţi: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ştim dinSfintele Scripturi că nimic necurat nu intră în împărăţia lui Dumnezeu; iar Tradiţia adaugă: Nici un creator nu intră în veşnicie decât purtând pe umeri pecetea vieţii sale. Tu, Sfinte Neagoe, eşti unul dintre aceştia, că Hristos S-a recunoscut în chipul şi în faptele tale pe carc le-ai săvârşit aici pe pământ, spre slava Lui. De aceea îţi cântăm:
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te veseleşti împreună cu soboarele de îngeri;
Bucură-te, cel ce te desfa’tezi cu Sfinţii, prietenii casnicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi pururea faţa Celui pc care L-ai slujit;
Bucură-te, că urci din slavă în slavă către taina Sfintei Treimi;
Bucură-te, că în ceruri stai în lumina cea negrăită;
Bucură-te, cel ce ai descoperit din tainele lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în juru-ţi se-aprind roiuri dc lumini;
Bucură-te, că fiinţa ta este pătrunsă de mireasma harului;
Bucură-te, cel a cărui viaţă a fost ca o Sfântă Liturghie;
Bucură-te, că te Impărtăşeşti din hrana cea nematerialnică;
Bucură-te, cel ce mulţumeşti lui Dumnezeu pentru tot ce ai primit;
Bucură-te, Sfinte Ncagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 10-lea
Dacă te-ai adăpat din izvorul luminilor necreate ale cerului, ai devenit pentru noi izvor de binecuvântare, şi prin tine contemplăm raza Luminii celei întreit strălucitoare a Dumnezeirii şi ne învăţăm a cânta: Aliluia!

Icosul a1 10-lea
Cultivând pe pământ, Sfinte Neagoe, ogorul sufletelor în care Dumnezeu a picurat în chip nevăzut din harul Său, acesta a dat roadele Duhului Sfânt, iar ţie, care eşti în ceruri, îţi mulţumim pentru râvna lucrului împlinit şi te cinstim cum se cuvine, zicând:
Bucură-te, floare rară a grădinii româneşti, răsădită în Raiul desfătării;
Bucură-te, trandafir binemirositor cu petalele-n lumina necreată;
Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare şi pururea vii;
Bucură-te, minte plină de parfumul bunelor învăţături;
Bucură-te, ochi lăuntric carc vezi cele nevăzute de noi;
Bucură-te, fericit voievod, podoaba plaiurilor româneşti; g
Bucură-te, văzătorul dumnezeieştilor taine ale cerului;
Bucură-te, icoană prea frumoasă a întregii Ortodoxii;
Bucură-te, piatră preţioasă tăiată din piatra Hristos;
Bucură-te, mărgăritar care împodobeşte cerul; Bucură-te, lumină cercască aprinsă pentru veşnicie;
Bucură-te, scara virtuţilor împlinite pe care urcăm către mântuire;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 1 1 -lea
Binecredinciosule voievod al neamului românesc, Sfinte Ncagoe Basarabl urcându-te în carul virtuţilor, te-ai înălţat la frumuseţea cea nespusă a impărăţiei Cerurilor. Roagă-te, plăcutule al lui Dunmezeu, ca să ne mântuim şi învaţă-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Mărite voievod, Sfinte Neagoe, nemitarnic mijlocitor la Dumnezeu pentru neamul din care ai ieşit, fă milostiv pe Hristos pentru noi şi roagă-L să dăruiască sufletelor noastre inţelepciune, pace şi mare milă ca să putem cânta:
Bucură-te, ajutorul celor căzuţi în vâltoarca necazurilor;
Bucură-te, alinarca durcrilor trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, vindccătorul bolilor celor nevindecate;
Bucură-te, dătătorul de înţelepciune tinerilor râvnitori;
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor şi ajutorul orfanilor;
Bucură-te, părinte bun, sprijin pcntru oropsiţi;
Bucură-te, purtătorule de balsamul tămăduirilor;
Bucură-te, călăuza pelerinilor şi a călătorilor;
Bucură-te, aducător de pace şi de belşug;
Bucură-te, împodobitorul bisericilor şi mănăstirilor;
Bucură-te, nădejdea celor fară de nădejde;
Bucură-te, reazemul cclor ostcniţi şi mângâierea nefericiţilor;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletcle noastre!

Condacul al 12-lea
Făclie purtătoare de lumină te are poporul român binecredincios, Sfinte Neagoe, că luminezi şi acum căile lui şi întăreşti Biserica sa ca să poată birui uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Pentru aceasta, lui Dumnezeu Îi mulţumim că te avem purtător de grijă şi luminător al neamului, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Veniţi toţi fiii neamului românesc să lăudăm pe înţeleptul între voievozi, Sfântul Neagoe Basarab, care de veacuri ne cheamă să ne închinăm Prea Sfintei Treimi, Dumnezeului nostru, să îngrijim grădina Maicii Domnului şi să cinstim pe Sfinţi, urmându-le învăţăturile, zicând:
Bucură-te, zid de pace şi linişte pentru neamul românesc;
Bucură-te, bucuria argeşenilor şi lauda Târgoviştei;
Bucură-te, stejar crescut în Grădina Maicii Domnului;
Bucură-te, străjer care veghezi asupra plaiurilor româneşti;
Bucură-te, risipitorul eresurilor şi al învăţăturilor deşarte;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru loată creştinătatea;
Bucură-te, învăţător al învăţaţilor şi pildă dregătorilor;
Bucură-te, porfiră care împodobeşti Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, vistierie plină de bunătăţi duhovniceşti;
Bucură-te, grabnic ajutor celor ce cinstesc numele tău;
Bucură-te, sprijinul nostru în vremea sfârşitului;
Bucură-te, scară către cer celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Icosul al 13-lea
O, preaînţelepte voievod, Sfinte Neagoe Basarab, primeşte această smerită rugăciune pe care ţi-o aducem cu mâini curate, noi, fiii neamului românesc pe care 1-ai iubit, izbăveşte-ne de toate necazurile şi ispitele vieţii, rugând pe Dumnezeu să ne mântuiască sufletele, ca impreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Fiu preastrălucit…

Condacul întâi: Pe cel ce a strălucit…

Otpustul.

După aceea se citeşte această

Rugăciune
Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, Cel, minunat întru Sfinţii Tăi şi cărora le asculţi rugăciunile, primeşte cererea noastră pe care Ţi-o aducem în ziua prăznuirii prietenului şi casnicului Tău, Neagoe Basarab. Tu Doamne, ai rânduit neamului nostru, în toate timpurile şi locurile, unde se preamăreşte Numele Tău, eroi ai credinţei şi Sfinţi care Ţi-au plăcut din neam în neam între care străluceşte şi măritul voievod Neagoe Basarab. Pentru rugăciunile lui, revarsă peste noi toţi pacea şi liniştea Ta binefăcătoare ca să biruim fiecare necazurile şi ispitele vieţii: dregătorilor trimite-le dreaptă înţelepciune, ierarhilor chip sfinţeniei, preoţilor împlinirea misiunii la care au fost chemaţi, monahilor răbdare şi smerenie, iar poporului binecredincios ocrotire şi ajutor în vremea necazurilor, ca toţi să Te preamărim pe Tine, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, în vecii , vecilor. Amin.