Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă… Şi acum…

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intru la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-I drept înaintea Ta. Vrăjmaşul calcă sufletul meu şi viaţa mea o calcă î picioare; făcutu-m-am să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntru meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tin-sam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei. Că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe toţi vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul şi sa arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)

Către Născătoare de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbeşte că pierim sub mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine, singură nădejde te-am câştigat. (de 2 ori)

Slavă…, Şi acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea di toate nevoile.

Apoi psalmul 50 (caută la pag ……..)

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea 1

Irmosul:

Apa trecându-o ca pe uscat şi din răutate egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire; o, Maică a Cuvântului şi Fecioară, de rele şi de nevoi mântuieşte-mă.
Asupririle chinurilor mă tulbură şi de multe scârbe se umple sufletul meu; aşază-le, Fecioară, cu liniştea Fiului şi Dumnezeului tău, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Slavă…

Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te rog fecioară, izbăveşte-mă din nevoi, că la tine scăpând acum îmi tind şi sufletul şi gândul meu.

Şi acum…

Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul, cercetării dumnezeeşti şi purtării tale de grijă învredniceşte-mă tu, Maica lui Dumnezeu, ca ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui bun.

Cântarea a 3-a:

Irmosul:

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, unule Iubitorule de oameni.

Folositoare şi acoperământ vieţii mele te pun pe tine Născătore de Dumnezeu Fecioară; tu mă îndreaptă la adăpostirea ta, ceea ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire, una întru tot lăudată.

Te rog Fecioară, risipeşte-mi tulburarea sufletului şi viforul scârbelor mele, că tu, Mireasă dumnezeească, pe Hristos începătorul liniştii ai născut, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Slavă…

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăţilor, bogăţia facerii de bine itvorăşte-o , că toate le poţi ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie una Preacurată.

Şi acum…

Fiind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor, tu, Fecioară ajută-mi ;cer ajutorul tău Fecioară, că pe tine te ştiu comoară de tămăduiri neâmpuţinată şi necheltuită, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Izbăveşte de nevoi pe robii tăi, Născătore de Dumnezeu, că toţi, după Dumnezeu la tine scăpăm ca şi către un zid nestricat şi folositor.
Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătore de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu deadinsul strigăm către tine, Născătore de Dumnezeu, stăpână: Vino degrab şi ne izbăveşte pe noi din nevoi, ceea ce eşti singura grabnic folositoare.

Cântarea a 4-a:

Irmosul:

Am auzit Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Tulburarea patimilor mele şi viforul greşelilor mele alină-le, Ceea ce ai născut pe Domnul îndreptătorul, dumnezeiască Mireasă.

Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l mie, Ceea ce ai născut pe Cel milostiv şi pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine.

Slavă…

Îndulcindu-ne, Preacurată, cu harurile tale, ţie cântare de mulţumire cântăm, ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.

Şi acum…

Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe tine, ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim.

Cântarea a 5-a:

Irmosul:

Luminează-ne pe noi, Doamne cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-o nouă, iubitorule de oameni.

Umple, Preacurată, de veselie viaţa mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut pricina veseliei.

Izbăveşte-ne pe noi din nevoi, Născătore de Dumnezeu, Curată, ceea ce ai născut izbăvirea cea veşnică şi pacea, care covârşeşte toată mintea.

Slavă…

Risipeşte negura greşelilor mele dumnezeiască Mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască şi veşnică.

Şi acum…

Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale, şi sănătate, cu rugăciunile tale, dăruieşte-mi.

Cântarea a 6-a:

Irmosul:

Rugăciunea mea o voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Cum a mântuit de moarte şi de putrejune firea mea, care era ţinută de moarte şi de putrejune, pe Sine Însuşi dându-Se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău, să mă izbăvească şi de răutăţile vrăjmaşului.

Pe tine te ştiu folositoare şi păzitoare prea tare a vieţii mele, Fecioară, care risipeşti tulburarea năpastelor şi izgoneşti asupririle diavolilor; ci mă rog totdeauna: izbăveşte-mă de stricăciunea chinurilor mele.

Slavă…

Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare şi sufletelor mântuire desăvârşită şi desfătare întru scârbe; de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână; şi acum ne izbăveşte din nevoi şi din chinuri.

Şi acum…

Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog ţie, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor.

Ceea ce eşti păzitoarea creştinilor nebiruită, şi rugătoare neâncetată către Făcătorul, nu trece glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor; ci sârguieşte ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătore de Dumnezeu.

Pomeni-voi numele tău în tot neamul şi neamul.

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Apostolul

Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire:
(VII, 7-17)

Fraţilor, fără de nici o îndoială, cel mai mic se binecuvintează de cel mai mare. Şi aici iau zeciuială nişte oameni muritori, pe când dincolo, unul mărturisit că este viu. Apoi, trebuie să spunem că, prin Avraam, a dat zeciuială şi Levi , zeciuitorul, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam, când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârşirea ar fi fost preoţia leviţilor, căci Legea s-a dat poporului pe temeiul preoţiei lor, ce nevoie era să se mai ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, şi nu după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoţia s-a schimbat, urmează imediat şi schimbarea Legii. Căci acela despre care se spun acestea este dintr-o altă seminţie, de unde nimeni n-a slujit altarului,prea ştiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminţia aceasta, cu privire la preoţi, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru şi mai lămurit că, dacă se ridică un alt preot dopă asemănarea lui Melchisedec, El s-a făcut nu după legea unei porunci trupeşti, cu puterea unei vieţi nepieritoare, căci mărturiseşte despre El: Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

Acum slobozeşte pe robul Tău, stăpâne, după Cuvântul Tău, în pace.

Stih: Lumina, spre descoperirea neamurilor.

Evanghelia

Din Sfânta de la Luca I, 39-49, 56

În zilele acestea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda şi a intrat încasa lui Zaharia şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei a săltat pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt a strigat cu glas mare şi a zis: binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smereniei roabei Sale. Iată de acum, mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi sfânt este Numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.

Slavă…

Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.

Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, Preasfântă stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi, că scârbele ne cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor; acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri, unde să scăpăm noi, păcătoşii, pururea fiind biruiţi; mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii. Nădejdea şi folositoarea creştinilor, nu trece rugăciunile noastre, cile fă de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; ci cerând dar bun, primeşte dăruirea către cererea cea de folos.

Prefacerea celor scârbiţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind, izbăveşte pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura folositoare a credincioşilor.

Cântarea a 7-a

Irmosul

Tinerii ce au mers din Iudeia în Babilon Oarecând, cu credinţa Trreimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Când ai vrut să tocmeşti mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai sălăşluit în pântecele Fecioarei, pe care ai arătat-o folositoare lumii. Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Maică Preacurată, roagă pe Domnul milei, pe Care L-ai născut să izbpvească de păcate şi de întinăciunea sufletească pe cei ce strigă cu credinţă: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă…

Comoara de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă de pocăinţă, pe ceea ce Te-a născut pe Tine ai arătat-o celor ce strigă: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum…

De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, pe cei ce vin cu dragoste la acoperământul tău cel dumnezeiesc, învredniceşte să fie tămăduiţi, Născătore de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.

Cântarea a 8-a
Irmos

Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuinţă de ajutor de la tine, Fecioară, pe cei care cântă şi te preaînaltă întru toţii vecii.

Tămăduieşte neputinţa sufletului meu şi durerile chinurilor mele, Fecioară, ca să te slăvesc, Curată, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Bogăţie de tămăduiri verşi, Fecioară, celor ce te laudă cu credinţă şi preaînalţă naşterea ta cea minunat.

Şi acum…

Tu izgoneşti asuprirea şi năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea te lăudăm întru toţi vecii.

Irmos

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pe Împăratul ceresc pe Care Îl laudă oştirile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a
Irmos

Cu adevărat, Născătore de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup.
Să nu întorci faţa ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lacrima de pe faţa tuturor.
Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei şi ai pierdut grija păcatului.

Slavă…

Cu strălucirea luminii tale luminează, Fecioară, negura neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc pe tine, Născătore de Dumnezeu.

Şi acum…

Pe mine care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduieşte-mă, Fecioară, şi mă întoarce dintru nesănătate în sănătate.

O Prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare şi atotputernică şi celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi, câte le voieşti.

Cuvine-se cu adevărat…

Pentru toţi care scapă cu credinţă întru acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce eşti bună; că noi, păcătoşii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi şi în necazuri, pururea fiind încărcaţi cu păcate, Maica Dumnezeului Celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate nevoile.

Stih: Pomeni-voi Numele Tău în tot neamul şi neamul

Tuturor scârbiţilor, bucurie şi asupriţilor folositoare şi flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiţi adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioaşi acoperământ şi sprijinire, toiag bătrâneţilor tu eşti, Preacurată, Maica Dumnezeului Celui de sus; pentru aceea ţie ne rugăm: grăbeşte şi miluieşte pe robii tăi.

Stih: Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Bucură-te, Fecioară Preacurată; bucură-te cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucură-Te!

Amin.