În orice împrejurare te-ai afla,
de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare,
înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu,
aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El,
Care ascultă chemările sincere şi curate, nu te va trece cu vederea.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea,
Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni,
căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur,
aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit
pe mine nevrednicul robul Tău.

Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine.
Şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei
şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine,
ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu.

lzbăveşte-mă de tot răul şi necazul.

Dăruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele
totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte (de 12 ori).

Apoi :

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

| Continuare »

După ce vei primi împărtăşirea sfântă a făcătoarelor de viaţă Daruri, laudă adu şi mulţumire mare şi cu căldură Domnului te roagă:

Slavă Ţie, Doamne,
Slavă Ţie, Doamne,
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru!

Rugăciunea întâi, a Sfântului Vasile cel Mare
Mulţumesc Ţie, Doamne Dumnezeul meu, că nu m-ai lepădat pe mine, păcătosul, ci m-ai învrednicit a fi părtaş al Sfintelor Tale Taine. Mulţumescu-Ţi că pe mine, nevrednicul, a mă împărtăşi cu preacuratele şi cereştile Daruri m-ai învrednicit. Ci, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit şi ai înviat şi ne-ai dăruit aceste înfricoşătoare şi de viaţă făcătoare Taine spre binefacerea şi sfinţirea sufletelor şi a trupurilor noastre, dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicul, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre desăvârşirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre dobândirea împărăţiei Tale. Ca întru sfinţenia Ta cu acestea fiind păzit, să pomenesc harul Tău pururea şi să nu mai viez mie, ci Ţie, Stăpânul şi Binefăcătorul nostru. Şi aşa, ieşind dintru aceasta viaţă întru nădejdea vieţii celei veşnice, să ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă şi dulceaţa cea fără de sfârşit a celor ce văd frumuseţea cea nespusă a feţei Tale. Că Tu eşti dorirea cea adevărata şi veselia cea nespusă a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. | Continuare »

Înainte de a începe o călătorie,
zi această rugăciune cu toată credinţa şi evlavia:

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa,
şi ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif,
precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus,
Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul tău,
binecuvântându-mi drumul.

Trimite-mi şi mie înger păzitor ca lui Tobie,
ca să-mi fie povăţuitor şi apărător şi să mă ferească
nevătămat de toată întâmplarea cea rea.
Şi, astfel, cu pace, sănătate şi bună sporire să mă întorc
întru ale mele şi toată viaţa să proslăvesc preacinstitul
şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin.
„Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită sfinţilor, de lumina cerească umplându-te. Acum, în slava cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău.

Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit, şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame şi pe copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te grabnic vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine.

Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ţarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune; ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin».

Maica Domnului, acoperă cu atotputernicul tău Acoperământ pe robul tău, duhovnicul meu, (N) şi roaga-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască pentru rugăciunile tale.

Izbăveşte-l de toată ispita trupească şi sufletească, curăţeşte-l, tămăduieşte-l, întăreşte-l şi sănătate deplină dăruieşte-i. Amin (metanie)

Cuvioase Parinte Siluane roăga-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (N) pentru rugăciunile tale. (metanie)

Cuvioase Arsenie cel Mare roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (N) pentru rugăciunile tale. (metanie).

Cele nouă puteri cereşti, Sf. români, Mucenici şi Muceniţe, Cuvioşi şi Cuvioase, rugaţi-vă Domnului să mântuiască şi să miluiască pe duhovnicul meu (N) pentru rugăciunile voastre (metanie). Amin.

RÂNDUIALA CITIRII PSALTIRII

De la duminica Tomii până la 21 septembrie şi de la 21 decembrie până la 14 ianuarie:

 • În sâmbăta Săptămânii Luminate, la vecernie, catisma 1.
 • Duminică, la utrenie, catismele 2, 3 şi polieleul, în locul catismei 17, pentru că e sărbătoare împărătească.
 • Dacă nu este sărbătoare împărătească sau sărbătoare cu polieleu, în toate celelalte duminici se citeşte catisma 17.
 • În toate duminicile, la vecernie, nu se citeşte catismă, decât numai dacă luni este sărbătoare împărătească sau sfânt cu polieleu, când se citeşte catisma 1, slava 1.
 • Luni, la utrenie: catismele 4, 5, iar la vecernie catisma 6.
 • Marţi, la utrenie, catismele 7 şi 8, iar la vecernie, catisma 9.
 • Miercuri, la utrenie, ca­tismele 10 şi 11, iar la vecernie, catisma 12.
 • Joi, la utrenie, catismele 13 şi 14, iar la vecernie, catisma 15.
 • Vineri, la utrenie, catismele 19 şi 20, iar la vecernie, catisma 18.
 • Sâmbătă, la utrenie, catismele 16 şi 17.

De la 22 septembrie până la 20 decembrie şi de la 15 ianuarie până la Duminica Lăsatului sec de brânză:

În toate duminicile, la utrenie, în locul catismei 17, se cântă polieleul, iar peste săptămână, luni, marţi, miercuri şi joi, la utrenie, se citesc câte trei catisme, iar la vecernie se citeşte totdeauna catisma 18. Când este sărbătoare împărătească, sfânt cu polieleu sau sfânt cu slavoslovie, se citesc la utrenie două catisme şi a treia la vecernie.

 • Sâmbătă, la vecernie, catisma 1.
 • Duminică, la utrenie, catismele 2, 3 şi polieleu.
 • Luni, la utrenie, catismele 4, 5 şi 6.
 • Marţi, la Utrenie, catismele 7, 8, şi 9.
 • Miercuri, la utrenie, catismele 10, 11 şi 12.
 • Joi, la utrenie, catis­mele 13, 14 şi 15.
 • Vineri, tot la utrenie, catis­mele 19 şi 20. Sâmbătă, la utrenie, catismele 16 şi 17.

În săptămânile 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Postului Mare:

 • Sâmbătă seara se citeşte catisma 1.
 • Duminică dimineaţa catismele 2, 3 şi 17.
 • Luni la utrenie, catismele 4, 5 şi 6. La ceasul întâi nu se pune catismă. La ceasul al treilea, catisma 7. La ceasul al şaselea, catisma 15. La ceasul al nouălea, catisma 9. La vecernie, catisma 18.
 • Marţi: la utrenie, catismele 10, 22 şi 12. La ceasul întâi, catisma 13. La ceasul al treilea, catisma 14. La ceasul al şaselea, catisma 15. La ceasul al nouălea, catisma 16. La vecernie, catisma 18.
 • Miercuri: la utrenie, catismele 19, 20 şi 1. La ceasul întâi, catisma 2. La ceasul al treilea, catisma 3. La ceasul al şaselea, catisma 4. La ceasul al nouălea, catisma 5. La vecernie, catisma 18.
 • Joi: la utrenie, catismele 6, 7 şi 8. La ceasul întâi, catisma 9. La ceasul al treilea, catisma 10. La ceasul al şaselea, catisma 11. La ceasul al nouălea, catisma 12. La vecernie, catisma 18.
 • Vineri: la utrenie, catismele 13, 14 şi 15. La ceasul întâi nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 19. La ceasul al şaselea, catisma 20. La ceasul al nouălea nu se citeşte catismă. La vecernie se citeşte catisma 18.
 • Sâmbătă, la utrenie se citesc catismele 16 şi 17.

În săptămâna a cincea a Postului Mare:

 • Sâmbătă seara se citeşte catisma 1.
 • Duminică dimineaţa, catismele: 2, 3 şi 17.
 • Luni dimineaţa: catismele 4, 5 şi 6. La ceasul întâi nu se pune catismă. La ceasul al treilea, catisma 7. La ceasul al şaselea, catisma 8. La ceasul al nouălea, catisma 9. La vecernie, catisma 10.
 • Marţi: la utrenie, catismele 11, 12 şi 13. La ceasul 1, catisma 14. La ceasul al treilea, catisma 15. La ceasul al şaselea, catisma 16. La ceasul al nouălea, catisma 18. La vecernie, catisma 19.
 • Miercuri: la utrenie, catismele 20, 1 şi 2. La ceasul întâi, catisma 3. La ceasul al treilea, catisma 4. La ceasul al şaselea, catisma 5. La ceasul al nouălea, catisma 6. La vecernie, catisma 7.
 • Joi: la utrenie, catisma 8. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 9. La ceasul al şaselea, catisma 10. La ceasul al nouălea, catisma 11. La vecernie, catisma 12.
 • Vineri: la utrenie, catismele 13, 14 şi 15. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 19. La ceasul al şaselea, catisma 20. La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18. Sâmbătă dimineaţă: catismele 16 şi 17.

În Săptămâna Patimilor:

 • În seara Sâmbetei lui Lazăr, se citeşte catisma 1.
 • În Duminica Floriilor, la utrenie, catis­mele 2 şi 3.
 • Luni, la utrenie, catismele 4, 5 şi 6. La ceasul întâi nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 7. La ceasul al şaselea, catisma 8.La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18.
 • Marţi, la utrenie, catismele 9, 10 şi 11. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 12. La ceasul al şaselea, catisma 13. La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18.
 • Miercuri, la utrenie, catismele 14, 15 şi 16. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 19. La ceasul al şaselea, catisma 20. La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18, fără metanii.
 • De acum şi până la Sâmbăta Tomii nu se mai citeşte Psaltirea, decât numai catisma 17 în trei stări, după cum se arată la Triod, care se va citi în Sâmbăta Mare.

CUM SE CITEŞTE PSALTIREA DEOSEBI

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...

Mireanul: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

Împărate Ceresc… Sfinte Dumnezeule… (de trei ori) . Slavă Tatălui… Şi acum… Amin. Preasfântă Treime… Doamne miluieşte (de trei ori). Slavă… Şi acum… Tatăl nostru…

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi!

Slavă…

Cinstita prăznuire a proorocului Tău, Doamne, cer arată Biserica Ta; că îngerii cu oamenii împreună se veselesc. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, în pace îndreaptă viaţa noastră!

Şi acum…

Multe sunt mulţimile păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu; dar către Tine năzuiesc, curată, căutând mântuire: cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, ca să-mi dea iertarea de răutăţile ce am făcut, ceea ce eşti una binecuvântată!

Doamne, miluieşte (de patruzeci de ori).

Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule şi Făcătorule a toată lumea, ajută-mi şi îndreaptă inima mea, să încep cu înţelepciune şi să săvârşesc cu fapte bune aceşti Psalmi insuflaţi de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura lui David şi pe care şi eu, nevrednicul, voiesc să-i rotesc acum. dar, cunoscându-mi nepriceperea şi căzând înaintea Ta, mă rog Ţie şi cer ajutor de la Tine: Îndreaptă inima mea, Dumnezeule, şi-mi întăreşte inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înţelegerea cuvintelor şi să mă gândesc la lucrarea faptelor bune, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de partea cea de-a dreapta Ta, împreună cu aleşii Tăi. Deci, binecuvântează-mă, Stăpâne, ca, din inimă să rostesc cu limba mea aşa:

Psaltirea se citeşte încet, cu multă luare aminte, fără grabă şi cugetând mereu, pentru a se înţelege şi cu mintea cele citite.

PSALTIREA: CATISMA ÎNTÂI

Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei

1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necre­dincioşilor, şi în calea păcătoşilor nu a stat, şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;

2. Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.

3. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea, şi toate câte va face vor spori:

4. Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului.

5. De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor.

6. Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri.

PSALMUL 2

Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei

1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni?

2. S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând:

3. „Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor“.

4. Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei!

5. Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;

6. Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului.

7. Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!

8. Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta, marginile pământului.

9. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!“

10. Şi acum, împăraţi, înţelegeţi! Învăţaţi-vă toţi, care judecaţi pământul!

11. Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur.

12. Luaţi învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Dom­nul şi să pieriţi din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El.

PSALMUL 3

Un psalm al lui David, când a fugit din faţa lui Avesalom, fiul său

1. Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea;

2. Mulţi zic sufletului meu: „Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!“

3. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.

4. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m‑a auzit din muntele cel sfânt al Lui.

5. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.

6. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară.

7. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit.

8. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Slavă…

PSALMUL 4

Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu coarde

1. Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea.

2. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna?

3. Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

4. Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi.

5. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul.

6. Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?“ Dar însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne!

7. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulţit.

8. Cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.

PSALMUL 5

Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente de suflat

1. Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea!

2. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne!

3. Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea.

4. Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va locui lângă Tine cel ce vicleneşte.

5. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe toţi cei ce lucrează fără de lege.

6. Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul.

7. Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta.

8. Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pri­­cina duşmanilor mei! Îndreaptă înaintea mea calea Ta.

9. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.

10. Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne,

11. şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău.

12. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe noi.

PSALMUL 6

Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu coarde

1. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi.

2. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele;

3. Şi sufletul meu s-a tulburat foarte şi Tu, Doamne, până când?

4. Întoarce-Te, Doamne; izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă, pentru mila Ta.

5. Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine?

6. Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda.

7. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toţi vrăjmaşii mei.

8. Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele.

9. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit.

10. Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab.

Slavă…

PSALMUL 7

Un psalm al lui David, pe care l-a cântat Domnului, pentru cuvintele lui Husi, fiul lui Iemeni

1. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte,

2. Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.

3. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele,

4. De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei,

5. să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze.

6. Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit

7. Şi adunare de popoare Te va înconjura şi peste ea la înălţime Te întoarce.

8. Domnul va judeca pe popoare; judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia mea.

9. Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte.

10. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe cei drepţi la inimă.

11. Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi.

12. De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit

13. Şi în el a gătit unelte de moarte; săgeţile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.

14. Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.

15. Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va cădea în groapa pe care a făcut-o.

16. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se coboare.

17. Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.

PSALMUL 8

Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru ghitith

1. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta mai presus de ceruri.

2. Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător.

3. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic:

4. Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?

5. Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el.

6. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui.

7. Oile şi boii, toate; încă şi dobitoacele câmpului;

8. Păsările cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor.

9. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!

Slavă…

DUPĂ ÎNTÂIA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… (de trei ori). Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Întru fărădelegi fiind zămislit eu, păcătosul, nu cutez a căuta la înălţimea cerului; dar, îndrăznind către iubirea Ta de oameni, strig Ţie: Dumnezeule, milostiv fii mie şi mă mântuieşte!

De vreme ce dreptul abia se mântuieşte, cum mă voi arăta eu, păcătosul, cel ce nu am purtat greutatea şi zăduful zilei? Ci, numără-mă, Dumnezeule, cu cei din ceasul al unsprezecelea şi mă mântuieşte!

Slavă…

Braţele părinteşti grăbeşte a mi le deschide, că în păcate am cheltuit viaţa mea! Şi căutând, Mântuitorule, la bogăţia cea neîmpuţinată a îndurărilor Tale, nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită, căci către Tine, Doamne, strig cu umilinţă: greşit-am la cer şi înaintea Ta!

Şi acum …

Prea Sfântă Fecioară, nădejdea creştinilor, pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut mai presus de minte şi de cuvânt, roagă-L neîncetat, împreună cu puterile cele de sus, să ne dea iertare de păcate şi îndreptarea vieţii nouă, tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste te preamărim pururea.

Doamne, miluieşte! (de patruzeci de ori)

Stăpâne atotputernice şi necuprins, Putere începătoare de lumină şi nepătrunsă, Părintele Fiinţei celei ipos­tatice şi Purcezătorul Duhului Tău Celui de o putere, Care, pentru îndurările milostivirii şi pentru negrăita bunătate, nu ai trecut cu vederea firea omenească cea cuprinsă de întunericul păcatului, ci dumnezeieştile lumini ale sfintelor Tale învăţături le-ai strălucit în lume mai întâi prin lege şi prin prooroci, iar mai apoi prin Însuşi Fiul tău, Cel unul născut, Care ai binevoit să ne răsară nouă trupeşte şi la strălucirea luminii Tale să ne povăţuiască; fie urechile Tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre şi ne dăruieşte nouă, Doamne, cu inimă deşteaptă şi trează să petrecem toată noaptea vieţii acesteia, aşteptând venirea Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Judecătorul tuturor, nu culcaţi şi dormind, ci priveghind, şi deşteptaţi spre lucrarea poruncilor Tale să ne aflăm, şi întru bucuria Lui împreună să intrăm unde este glasul cel neîncetat al celor ce prăznuiesc şi nespusa dulceaţă a celor ce privesc frumuseţea feţei Tale celei negrăite. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui celui fără de început, împreună şi unuia născut Fiului Tău şi Prea Sfântului şi bunu­lui şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

PSALTIREA: CATISMA A DOUA

PSALMUL 9
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru cele ascunse ale fiului
1. Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.
2. Veseli-mă-voi şi mă voi bucura de Tine; cânta-voi numele Tău, Preaînalte.
3. Când se vor întoarce vrăjmaşii mei înapoi, slăbi-vor şi vor pieri de la faţa Ta!
4. Că ai făcut judecata mea şi dreptatea mea; şezut-ai pe scaun, Cel ce judeci cu dreptate.
5. Certat-ai neamurile şi au pierit nelegiuiţii; stins-ai numele lor în veac şi în veacul veacului.
6. Vrăjmaşului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet.
7. Iar Domnul rămâne în veac; gătit-a scaunul Lui de judecată
8. Şi El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele.
9. Şi a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri.
10. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!
11. Cântaţi Domnului, Celui ce locuieşte în Sion, vestiţi între neamuri faptele Lui.
12. Că Cel ce răzbună sângele lor Şi-a adus aminte. N-a uitat strigătul săracilor.
13. Miluieşte-mă, Doamne! Vezi smerenia mea, de către vrăjmaşii mei, Cel ce mă înalţi din porţile morţii,
14. Ca să vestesc toate laudele Tale, în porţile fiicei Sionului; veseli-mă-voi de mântuirea Ta!
15. Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor.
16. Se cunoaşte Domnul când face judecată! Întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul.
17. Să se întoarcă păcătoşii în iad; toate neamurile care uită pe Dumnezeu.
18. Că nu până în sfârşit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri.
19. Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul; să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt.
21. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz?
22. Când se mândreşte necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfaturile pe care le gândesc.
23. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate, pe sine se binecuvântează.
24. Întărâtat-a cel păcătos pe Domnul, după mulţimea mâniei lui; nu-L va căuta; nu este Dumnezeu înaintea lui.
25. Spurcate sunt căile lui în toată vremea; lepădate sunt judecăţile Tale de la faţa lui, peste toţi vrăjmaşii lui va stăpâni.
26. Că a zis întru inima sa: Nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu-mi va fi.
27. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui osteneală şi durere.
28. Stă la pândă în ascuns cu cei bogaţi, ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc.
29. Pândeşte din ascunziş, ca leul din culcuşul său; pândeşte ca să apuce pe sărac, pândeşte pe sărac ca să-l tragă la el.
30. În lanţul lui îl va smeri; se va pleca şi va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci.
31. Că a zis în inima lui: „Uitat-a Dumnezeu! Întors-a faţa Lui, ca să nu vadă până în sfârşit!“
32. Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înal-ţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârşit!
33. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta!
34. Vezi, pentru că Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să le iei în mâinile Tale; căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor.
35. Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va afla.
36. Împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului! Pieriţi neamuri din pământul Lui.
37. Dorinţa săracilor a auzit-o Domnul; la râvna inimii lor a luat aminte urechea Ta.
38. Judecă pe sărac şi pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Slavă…

PSALMUL 10
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor
1. În Domnul am nădăjduit. Cum veţi zice sufletului meu: „Mută-te în munţi, ca o pasăre“?
2. Că iată păcătoşii au încordat arcul, au gătit săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă.
3. Că au surpat ceea ce ai aşezat; dar dreptul ce a făcut?
4. Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său.
6. Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor.
7. Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte.

PSALMUL 11
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu opt coarde
1. Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor.
2. Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit.
3. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie.
4. Pe cei ce au zis: „Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?“
5. Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă.
6. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
7. Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac.
8. Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.

PSALMUL 12
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor
1. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când vei întoarce fata Ta de la mine?
2. Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?
3. Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea?
4. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte,
5. Ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: „Întăritu-m-am asupra lui“. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina.
6. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.

PSALMUL 13
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor
1. Zis-a cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu!“ Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.
2. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu.
3. Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.
4. Oare, nu se vor înţelepţi toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu ca pâinea, pe Domnul nu L-au chemat.
5. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este cu neamul drepţilor.
6. Săracul nădăjduieşte în Domnul şi voi aţi râs de nădejdea lui, zicând: Cine va da din Sion mântuire lui Israel?
7. Dar când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israel.

Slavă…

PSALMUL 14
Un psalm al lui David
1. Doamne, cine va locui în locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în muntele cel sfânt al Tău?
2. Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa,
3. Cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său şi ocară n-a rostit împotriva aproapelui său.
4. Defăimat să fie înaintea Lui cel ce vicleneşte, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăveşte; cel ce se jură aproapelui său şi nu se leapădă,
5. Argintul său nu l-a dat cu camătă şi daruri împotriva celor nevinovaţi n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.

PSALMUL 15
Un psalm al lui David
1. Păzeşte-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit.
2. Zis-am Domnului: „Domnul meu eşti Tu, că bunătăţile mele nu-ţi trebuie“.
3. Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui minunată a făcut Domnul toată voia întru ei.
4. Înmulţitu-s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele.
5. Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea.
6. Sorţii mi-au căzut între cei puternici, că moştenirea mea este puternică.
7. Binecuvânta-voi pe Domnul, Cel ce m-a înţe­lepţit; la aceasta şi noaptea mă îndeamnă inima mea.
8. Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin.
9. Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea, dar încă şi trupul meu va sălăşlui întru nădejde.
10. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea.
11. Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; umplea-mă-vei de veselie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi veşnice mă vei sătura.

PSALMUL 16
O rugăciune a lui David
1. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie.
2. De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte.
3. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.
4. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre.
5. Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei.
6. Eu am strigat, că m-ai auzit Dumnezeule; pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele.
7. Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale.
8. Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă.
9. De faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins;
10. Cu grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie.
11. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ.
12. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri.
13. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta.
14. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci s-a umplut pântecele lor de bunătăţile Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămăşiţele pruncilor.
15. Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.

Slavă…

DUPĂ A DOUA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… (de trei ori) Prea Sfântă Treime… Tatăl nostru…

Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nici o roadă de pocăinţă nu aduc şi mă tem de tăiere şi de focul cel nestins mă înfricoşez. Pentru aceea mă rog Ţie: mai înainte de împrejurarea aceea, întoarce-mă şi mă mântuieşte!

Ca valurile mării s-au ridicat asupra mea fărădelegile mele şi ca o corabie pe luciul mării mă înviforez de mulţimea greşelilor: Tu, Doamne, îndreaptă-mă prin pocăinţă la limanul cel lin şi mă mântuieşte!

Slavă…

Miluieşte-mă! – a zis David. Şi eu strig către Tine: greşit-am, Mântuitorule; ci ştergându-mi păcatele prin pocăinţă, miluieşte-mă!

Şi acum…

Mijlocitoarea cea fierbinte a creştinilor, roagă pe Fiul tău, Născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de toată răutatea şi necazul vrăjmaşului şi să ne dea iertare de cele ce am greşit, pentru îndurările cele milostive, cu rugăciunile tale, Maică Fecioară!

Doamne, miluieşte! (de patruzeci de ori)

Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al Unuia Născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoştinţă nerătăcită şi venirea Duhului Sfânt, spre câştigarea şi încredinţarea adevărului celui întru Hristosul Tău, cu Care Ţi Se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt.

Amin.

PSALTIREA: CATISMA A TREIA

PSALMUL 17
Mai-marelui cantaretilor; un psalm al lui David, sluga Domnului, care a grait Domnului cuvintele cantarii acesteia, in ziua in care l-a izbavit pe el Domnul din mana tuturor vrajmasilor lui si din mana lui Saul. Si a zis:
1. Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu,
2. Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul,
3. Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu.
4. Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi.
5. Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat.
6. Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii.
7. Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat.
8. Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea, înaintea Lui, va intra în urechile Lui.
9. şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat că S-a mâniat pe ele Dumnezeu.
10. Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El.
11. Şi a plecat cerurile şi S-a coborât şi negură era sub picioarele Lui.
12. Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului.
13. Şi şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului.
14. De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc.
15. Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său.
16. Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei.
17. Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii,
18. De certarea Ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei Tale.
19. Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe.
20. Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine.
21. Întâmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea
22. Şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit.
23. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie,
24. Că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu.
25. Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine.
26. Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea.
27. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.
28. Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi.
29. Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici.
30. Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui, şi ochii mândrilor îi vei smeri.
31. Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu.
32. Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul.
33. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite; scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El.
34. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru?
35. Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere, şi a pus fără prihană calea mea.
36. Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune.
37. Cel ce întăreşti mâinile mele în vreme de război, şi ai pus arc de aramă în braţele mele.
38. Şi mi-ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit.
39. Şi certarea Ta m-a îndreptat până în sfârşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa.
40. Lărgit-ai paşii mei sub mine, şi n-au slăbit picioarele mele.
41. Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi.
42. Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele mele.
43. Şi m-ai încins cu putere spre război şi ai împiedicat pe toţi cei ce se sculau împotriva mea.
44. Şi pe vrăjmaşii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit.
45. Strigat-au către Domnul, şi nu era cel ce mântuieşte; şi nu i-a auzit pe ei.
46. Şi-i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului, ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe ei.
47. Izbăveşte-mă de răzvrătirile poporului; pusu-m-ai căpetenie neamurilor.
48. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-a auzit.
49. Fiii străini m-au minţit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor.
50. Viu este Domnul şi binecuvântat este Dumnezeul meu, şi să se înalţe Dumnezeul mântuirii mele.
51. Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus popoarele; Izbăvitorul meu de vrăjmaşii cei furioşi,
52. De la cei ce se ridică împotriva mea, înalţă-mă, de omul nedrept izbăveşte-mă.
53. Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne, şi numele Tău îl voi cânta.
54. Cel ce măreşti mântuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău, lui David şi seminţiei lui până în veac.

Slavă…

PSALMUL 18
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor.
1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.
2. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.
3. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.
4. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.
5. În soare şi-a pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din cămara sa.
6. Bucura-se-va ca un uriaş, care aleargă drumul lui.
7. De la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura lui.
8. Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii;
9. Judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii.
10. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite.
11. Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele.
12. Că robul Tău le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are.
13. Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă
14. Şi de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare.
15. Şi vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu.

PSALMUL 19
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor.
1. Să te audă Domnul în ziua necazului şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob.
2. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijinească pe tine.
3. Pomenească toată jertfa ta şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie.
4. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească.
5. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale.
6. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale.
7. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui.
8. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.
9. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat.
10. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

PSALMUL 20
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor.
1. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte.
2. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.
3. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă.
4. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului.
5. Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el.
6. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul întru bucurie cu faţa Ta.
7. Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti.
8. Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine.
9. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;
10. Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul.
11. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor.
12. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea.
13. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor.
14. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Slavă…

PSALMUL 21
Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru sprijinul cel de dimineaţă.
1. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greşelilor mele.
2. Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi, şi noaptea şi nu Te vei gândi la mine.
3. Iar Tu întru cele sfinte locuieşti, lauda lui Israel.
4. În Tine au nădăjduit părinţii noştri, nădăjduit-au în Tine şi i-ai izbăvit pe ei.
5. Către Tine au strigat şi s-au mântuit, în Tine au nădăjduit şi nu s-au ruşinat.
6. Iar eu sunt vierme şi nu om, ocara oamenilor şi defăimarea poporului.
7. Toţi cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinat-au capul zicând:
8. „Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voieşte pe el“.
9. Că Tu eşti Cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele.
10. Spre Tine m-am aruncat de la naştere, din pântecele maicii mele Dumnezeul meu eşti Tu.
11. Nu Te depărta de la mine, că necazul este aproape, şi nu este cine să-mi ajute.
12. Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au împresurat.
13. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte.
14. Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate oasele mele.
15. Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topeşte în mijlocul pântecelui meu.
16. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât.
17. Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat.
18. Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele.
19. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine.
20. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.
21. Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte.
22. Izbăveşte de sabie sufletul meu şi din gheara câinelui viaţa mea.
23. Izbăveşte-mă din gura leului şi din coarnele taurilor smerenia mea.
24. Spune-voi numele Tău fraţilor mei; în mijlocul adunării Te voi lăuda, zicând:
25. Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El, toată seminţia lui Iacob slăviţi-L pe El!
26. Să se teamă de Dânsul toată seminţia lui Israel.
27. Că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului,
28. Nici n-a întors fala Lui de la mine şi când am strigat către Dânsul, m-a auzit.
29. De la Tine este lauda mea în adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de El.
30. Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului.
31. Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului.
32. Şi se vor închina înaintea Lui toate seminţiile neamurilor.
33. Că a Domnului este împărăţia şi El stăpâneşte peste neamuri.
34. Mâncat-au şi s-au închinat toţi graşii pământului, înaintea Lui vor cădea toţi cei ce se coboară în pământ.
35. Şi sufletul meu în El viază, şi seminţia mea va sluji Lui.
36. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Şi vor vesti dreptatea Lui poporului ce se va naşte şi ce a făcut Domnul.

PSALMUL 22
Un psalm al lui David
1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

PSALMUL 23
Un psalm al lui David; al uneia dintre sâmbete
1. Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.
2. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el.
3. Cine se va sui în muntele Domnului Şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui?
4. Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui său.
5. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul şi milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său.
6. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob.
7. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei.
8. Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război.
9. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei.
10. Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.

Slavă…

DUPĂ A TREIA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… (de trei ori) Prea Sfântă Treime… Tatăl nostru…

Nevrednic fiind pe pământ. Suflete al meu, pocăieşte-te! Ţărâna în mormânt nu laudă şi de graşale nu se izbăveşte. Strigă, dar, către Hristos Dumnezeu: Cunoscătorule de inimi, greşit-am; ci mai înainte de a mă osândi, Dumnezeule, milostiveşte-Te spre mine şi mă mântuieşte!

Până când, suflete al meu, petreci în păcate? Până când tot amâi pocăinţa? Adu-ţi aminte de judecata ce va să fie şi strigă către Hristos Dumnezeu: Cunoscătorule de oameni, greşit-am! Ci Tu, Cel ce eşti fără de păcate, miluieşte-mă!

Slavă…

La înfricoşata Judecată, fără de pârâşi voi fi vădit şi fără de martori voi fi osândit, că se vor deschide cărţile ştiinţei şi lucrurile cele ascunse se vor descoperi. De aceea, mai înainte de a se cerceta cele lucrate de mine, în priveliştea aceasta a toată lumea, Dumnezeule, curăţeşte-mă şi mă miluieşte!

Şi acum…

Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, neînţelească şi necuprinsă este taina cea înfricoşată ce s-a lucrat întru tine: că pe Cel Necuprins zămislindu-L, L-ai născut îmbrăcat în trup, din prea cinstitul tău sânge. Pe Acela, Curată, roagă-L ca pe Fiul tău, să mântuiască pe toţi cei ce-ţi cântă Ţie!

Doamne, miluieşte! (de patruzeci de ori.)

Doamne, Atotţiitorule, Cuvinte al Tatălui Celui fără de început şi Însuţi Dumnezeu desăvârşit, Iisuse Hristos, Care pentru îndurările milei Tale celei neasemănate, niciodată nu Te desparţi de robii Tăi, ci pururea te odihneşti întru ei: nu mă părăsi pe mine, robul Tău, Împărate întru tot sfinte, ci-mi dă mie, nevrednicului, bucuria mântuirii Tale şi-mi luminează mintea cu lumina cunoştinţei Evangheliei Tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea Crucii Tale. Trupul meu cu neprihănirea Ta îl împodobeşte. Gândurile mele le împacă. Picioarele mele le fereşte de alunecare. Nu mă pierde cu fărădelegile mele, Preabunule Doamne, ci mă ispiteşte, Dumnezeule, şi cunoaşte inima mea, caută şi află cărările mele şi, de mă aflu pe calea fărădelegii, abate-mă de la ea şi mă îndreaptă pe calea cea veşnică. Că Tu eşti calea şi adevărul şi viaţa şi Ţie slavă îţi înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Prea Sfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.