Fiul-cel-pierdut-71. Intrarea prin Uşa cea Strâmtă este într-o clipă fericită, dar trebuie să laşi la intrarea prin ea toate hainele tale vechi şi tot felul tău vechi de vieţuire de mai înainte. Căci cu astfel de „poveri“ nu poţi să treci prin Ea Dincolo, la Dumnezeu. Nici n-a putut să treacă nimeni încă, pentru că Uşa este strâmtă şi sfântă – nimic întinat nu poate intra prin Ea.

2. Prin Hristos nu poţi intra, nu poţi trăi şi umbla decât născându-te din nou, îmbrăcându-te cu haina cea nouă a harului, lepădând toate cele vechi (Rom 13, 12-14). Chiar intrarea prin Hristos face curăţirea de toate acestea în viaţa ta.

3. Toate roadele Duhului le primeşti prin harul lui Dumnezeu chiar începând din clipa când din tot sufletul tău Îl primeşti pe Hristos în inima ta şi te predai Lui cu toată inima vieţii tale. Iar apoi, rămânând în El, Duhul Sfânt ţi le desăvârşeşte toate. Şi în frumuseţe, şi în număr, şi în dulceaţă tot mai mare.

4. E greu până ajungi la Uşă. E greu până te hotărăşti să intri, e greu până când Cuvântul lui Dumnezeu biruie mintea ta şi Duhul Său frânge inima ta.
Până când, prin hotărârea cea mare, te arunci în braţele lui Iisus.
Până când, cu inima înfrântă de iubirea Crucii Sale, cazi în genunchi cu lacrimi de căinţă şi pocăinţă la picioarele Domnului Hristos, predându-te Lui cu totul. Da, această apropiere de Uşă… da, acest drum până la ea este greu.
Dar chiar intrarea însăşi este uşoară, este fericită, este strălucită şi este scurtă. Fericit cine intră strălucit şi uşor.

5. Clipa intrării prin Uşa Harului Mântuitor ţine doar o clipă, dar o, Dumnezeule Binecuvântat, ce clipă este aceasta! N-o mai poţi uita niciodată până în vecii vecilor. Dincolo de ea încep, pentru tine, Calea, Adevărul şi Viaţa (In 14, 6). Prin care ai şi ajuns la Tatăl, prin care ai şi fost înfiat în El.
Dar în Sfântul Său Cuvânt – Biblia – Domnul ne a făcut cunoscut că numai cei ce intră prin El şi cred în Numele Său, numai aceştia vor fi sigur mântuiţi (I In 5, 13).
Iar ce este sigur, este sigur.
Celorlalţi nu li s-a dat nici un fel de garanţie. Cercetaţi Scripturile, ca să aflaţi în ele viaţa veşnică.

7. Nu primi în inima ta pasiunea unei iubiri nepermise.
Hoţul acesta nu vine decât să-ţi fure liniştea ta, cinstea ta, banii tăi, odihna ta şi sănătatea ta.
Şi, pe urmă, sufletul tău.
Tot ce este nepermis aduce numai chinuri şi pierzare.

8. Nu primi în mintea ta învăţăturile străine, rătăcite şi rele.
Hoţul acesta nu vine decât să-ţi fure bunele tale deprinderi şi credinţa inimii tale, bucuria nevinovăţiei şi prieteniile tale curate, statornicia ta şi fraţii tăi – şi după ele, sufletul tău…

9. Nu primi în căminul tău prieteniile şi poftele lumeşti, duhul modei şi al străzii, oamenii bârfitori şi pătimaşi, desfrânaţi şi uşuratici…
Căci tâlharii aceştia îţi vor prăda şi nimici în curând fericirea căsniciei tale, bucuria familiei tale, liniştea casei şi viitorul copiilor tăi.
Iar cu acestea, îţi vor nimici sufletul tău.

10. Nu primi în adunarea ta învăţători străini care îţi aduc un alt Iisus, care îţi aduc sfaturi îndoielnice, evanghelii deosebite, duh necunoscut şi adevăr necercetat.
Hoţii aceştia nu vin decât să vă tulbure sufletele, să vă strice armonia, să vă dezbine frăţietatea, să vă nimicească bucuria şi unitatea frăţească,
şi cu acestea, şi sufletele voastre, ale tuturor.

11. Nu primi în viaţa ta o altă credinţă, deosebită de cea pe care ai primit-o la naşterea ta din nou.
Hoţul acesta vine numai să-ţi junghie şi să-ţi prăpădească credinţa ta unică, nădejdea ta statornică şi dragostea ta cea dintâi.
Şi o dată acestea pierdute – ce-ţi mai rămâne bun oare pe vecii vecilor?

12. După lucrarea duhurilor străine şi a lucrătorilor străini,
priveşte ce a mai rămas din atâtea adunări şi biserici, altădată atât de frumoase şi fericite! Ce ruină, ce jale şi ce prăpăd!
Cât de criminale au fost duhurile hoaţe care le-au prădat în halul acesta!
Şi acei prin care au lucrat aceste duhuri acolo!
Dumnezeule al Dreptăţii, nu le mai suferi nici pe ele, nici pe ei, Tu, Care ne-ai poruncit în Cuvântul Tău să ne rugăm ca să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi,
– căci nu toţi au credinţa.

13. Cine i-a adus pe toţi fraţii noştri şi adunările acestea în astfel de stări nenorocite? Oare nu acele duhuri şi acei oameni care sunt nişte hoţi şi tâlhari blestemaţi?
Ce sunt oamenii şi duhurile şi învăţăturile care lasă astfel de urme şi fac asemenea crime? Nu sunt oare nişte nelegiuiţi?
Ce plată grea vor putea primi aceştia de la Dumnezeu şi să n-o merite?
14. Hoţul sufletesc te fură întâi cu vorbele prefăcutei lui „neprihăniri“.
Apoi te junghie cu îndoiala ta privitoare la adevăr, la temelia credinţei tale, strecurându-ţi învăţătura lui străină, folosind răstălmăcirea cuvântului sfânt.
Şi pe urmă te prăpădeşte cu rătăcirea de la credinţa ta, făcându-te să-ţi calci legământul tău dintâi să-ţi părăseşti adunarea ta, şi să-ţi dezbini familia ta.
Oare până când vă vor fi ochii tot orbi şi urechile tot surde, ca să nu ne ascultaţi înştiinţările de a vă feri de ei?

15. Dacă n-ai arme mai ascuţite decât ale acestui hoţ sufletesc (Ef 6, 10-18)
şi dacă n-ai atâta curaj sfânt câtă îndrăzneală vinovată are el,
atunci mai bine nici nu sta de vorbă cu hoţul, mai bine fereşte-te şi depărtează-te de el (Rom 16, 17-18).
Fiindcă îţi va întina şi ţie, dacă nu inima, atunci urechile şi gândurile – sigur!

16. Hoţul este şi obraznic, şi necuviincios. Este şi mincinos, şi nesimţit. Este şi viclean, şi agresiv.
Iar tu, neînarmat, vei cădea uşor în vreuna din cursele lui.
După aceea, tu vei ajunge o unealtă prin care hoţul se va introduce în familia ta, ca s-o prade,
vei fi uşa prin care el se va strecura în adunarea ta,
vei deveni scara prin care vrăjmaşul se va sui în cetăţuia ta, ca să-ţi nimicească tot ce ai!
Grijeşte de la început!

17. Tot sângele nevinovat alor tăi va cădea asupra ta împreună cu cei vrăjmaşi dacă te-ai făcut în vreun fel unealta rătăcirii şi a dezbinării fraţilor tăi şi a învăţăturii tale (II In 10, 11).
Deci veghează neîncetat şi roagă-te!

18. Cu toate că lumea batjocoreşte zilnic Numele cel Sfânt al Domnului şi varsă spre Faţa cea Sfântă a lui Dumnezeu valuri de spurcăciuni şi nelegiuiri, Mâna Lui totuşi nu se retrage de la noi
şi bunătatea Lui totuşi nu încetează să se îndure.
O, cât de Bun este El!

19. Cât de Bun este Domnul cu Biserica Sa, în care s-au strecurat atâtea lucruri potrivnice voii Sale, atâţia prefăcuţi şi lacomi, răufăcători şi stricaţi,
în care s-au aşezat atâţia nelegiuiţi, afacerişti şi atâţia slujitori netrebnici,
în care se petrec atâtea slăbiciuni, erezii şi păcate…
Şi totuşi Harul Său se mai revarsă neîncetat prin ea şi peste ea, iar prezenţa Lui este deplină în ea.
O, cât de Bun este Domnul cu ai Săi!

20. Domnul n-a părăsit Sfântul Său Lăcaş şi nici n a lepădat pe poporul Său, deşi mulţi din acest popor se leapădă zilnic, prin faptele lor, de Domnul.
Nu i-a retras Bisericii Lui Vii nici harul Tainelor Sale,
nici ascultarea rugăciunilor ei,
nici binecuvântările Lui diferite, împărţite prin slujitorii Săi în mijlocul ei,
nici comoara Cuvântului Evangheliei Sale
şi nici prezenţa Duhului Său Sfânt, – deşi atât de puţini mai sunt acei care le recunosc pe acestea şi le preţuiesc cum se cuvine.
O, cât de Bun este Domnul cu adevărat!

Traian Dorz, Lumina iubitului fiu

Alte materiale la Evanghelia Fiului Risipitor

În braţele tatălui…, Preot IOSIF TRIFA

Predică la Duminica Fiului Risipitor, Sfântul Nicolae Velimirovici

ÎN DUMINICA FIULUI RISIPITOR (I), Sfântul TEOFAN ZĂVORÂTUL

Despre pocăinţă, Sfântul Igantie Briancianinov

Căile pocăinţei, GRIGORIE IEROMONAHUL

Începutul pocăinţei – cunostinţa păcatului, GRIGORIE IEROMONAHUL

Patria noastră este la Dumnezeu, Sfântul Luca al Crimeei

Tatăl te cheamă… Vino acasă, suflet pierdut!…, Preot IOSIF TRIFA

[Fiul risipitor – întregul tablou al tinereţii uşuratice], Sfântul Ioan Maximovici

BUNĂTATEA TATĂLUI CERESC, Traian DORZ

ÎNTR-O CLIPĂ FERICITĂ, Traian DORZ

ADEVĂRATA CREDINŢĂ, Traian Dorz

Dar trupul este pentru Domnul, Traian DORZ

Siguranţa iertării şi statornicia întoarcerii, Preot IOSIF TRIFA

„Scula-mă-voi şi mă voi duce la Tatăl meu”, Preot IOSIF TRIFA

Şedeam jos şi plângeam, Traian Dorz

 

Poezii:

LA SFINTELE-ŢI PICIOARE

Întoarcere

IISUSE, DOMNUL NOSTRU

Spre Tine strig

FII BINECUVÂNTATĂ, ZIUA!

NU-ŢI RISIPI DIN VIAŢĂ

Fiu pierdut

Tatăl te iubeşte

Întoarce-te, fiu rătăcit